News

Filter

2022.01.18

Mission nr 3: Canceruppdraget

Europeiska Kommissionen lanserade i september förra året fem uppdrag inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa, som ska bidra till att ta itu med hanteringen av några av våra största globala utmaningar. Under hösten har Europakontoret lanserat en miniserie om de olika uppdragen och i den här artikeln tittar vi närmre på canceruppdraget.

Ordförandeskapet i Rådet – Slovenien och Frankrike

Under andra halvåret 2021 hade Slovenien ordförandeposten i Europeiska unionens råd och den 1 januari lämnades ordförandeskapet över till Frankrike, som är ett betydligt mer erfaret land när det gäller att driva arbetet i rådet. I den här artikeln ser vi tillbaka på Sloveniens gångna ordförandeskap och blickar framåt mot Frankrikes påbörjade.

Nya EU-förslag för effektiv transport och mobilitet

Den 14 december lade den Europeiska kommissionen fram ett paket med fyra olika initiativ som ska möjliggöra mer gröna transporter och effektiv mobilitet. Paketet innehåller förslag på uppdatering av TEN-T förordningen, en ny strategi för hållbar stadstrafik, förslag på uppdatering av direktivet för intelligenta transportsystem samt en handlingsplan för att stärka längre resor med passagerartåg inom EU. Förslagen är ett steg i EU:s klimatarbete eftersom transportsektorn idag står för ungefär en fjärdedel av alla utsläpp i unionen. Därför är en minskning av växthusgasutsläpp inom transportsektor centralt för att nå de uppsatta målen om klimatneutralitet.

Nya EU-förslag för att öka energieffektiviteten

Energisektorn står idag för den största delen av EU:s växthusgasutsläpp och EU-kommissionen har under året lagt fram flera förslag för att uppdatera den nuvarande lagstiftningen. Syftet är att fasa ut fossila bränslen, öka användningen av förnybar energi och snabba på insatserna för att öka energieffektiviseringen i unionen. Energieffektivisering är något som kan lindra energifattigdom i Europeiska unionen, vilket blivit än mer aktuellt efter höstens och vinterns stigande energipriser.

Load More