News

Filter

2021.04.30

Offentlig upphandling har seglat upp på agendan

I april seglade offentlig upphandling upp på vår agenda. Kommissionens förslag till en förordning om ett internationellt upphandlingsinstrument lades fram redan 2012, med syftet att begränsa vissa tredjeländers tillträde till EU:s öppna upphandlingsmarknad och få tredjeländer att öppna upp sina marknader. Genom instrumentet skulle anbud från tredjeland, vars upphandlingsmarknad är stängd för EU:s medlemsstater, kunna åläggas ett prispåslag på 20 procent. Det innebär dels en risk för högre kostnader för upphandlande myndigheter i medlemsstaterna, dels ökad administrativ börda för regionala och lokala upphandlande myndigheter.

2021.04.21

Överenskommelse om europeisk klimatlag

Den 21 april nådde Europaparlamentet och ministerrådet en preliminär överenskommelse om den europeiska klimatlagen som anger bindande målsättningar för EU. 

Ny AI-lag presenterad

Rättsakten för AI har varit högaktuell under april och AI står generellt högt på kommissionens agenda. Den 21 april presenterade kommissionen sitt förslag till rättslig ram för AI. Förordningen syftar till att säkerställa användningen av pålitliga AI-system. Syftet är att etablera höga standarder för AI-system och främja Europas roll som global ledare i utvecklingen av säker, människocentrerad, tillförlitlig och inkluderande AI.

Förslag om hållbar finansiering 

Den 21 april presenterade EU-kommissionen en delegerad akt om hållbara investeringar inom ramen för taxonomiförordningen som trädde i kraft i juli 2020 och innehåller världens första klassificeringssystem för hållbara ekonomiska aktiviteter. Den nya delegerade akten klassificerar vilka aktiviteter som anses vara hållbara.

Load More