EU-kommissionen presenterar en ny strategi för små-och medelstora företag

Uncategorized | 12-03-2020

I veckan presenterade EU-kommissionen en strategi för små-och medelstora företag. Strategin är en del av industripaketet som syftar bland annat till att skapa konkurrenskraftiga företag med bättre förutsättningar att växa. I strategin föreslås bland annat att minst 300 miljoner euro ska avsättas till år 2020 till nystartade företag och SME-företag för att uppmuntra till att genomföra klimatomställningar inom ramen för den gröna given. 

Strategin för små-och medelstora företag (SME) för ett hållbart och digitalt Europa  är en del av industripaketet som syftar bland annat till att skapa konkurrenskraftiga företag med bättre förutsättningar att växa och bygger på tre pelare

Kapacitetsbyggnad och stöd för omställning till hållbarhet och digitalisering

För att främja innovation, särskilt av små och medelstora företag, kommer EU-kommissionen att anslå minst 300 miljoner euro år 2020 till potentiella nystartade företag samt små- och medelstora företag med ambitionen att företagen ska leda den gröna omställningen i EU-kommissionens klimatpaket, den gröna given. 

EU-kommissionen har även föreslagit åtgärder för att främja en digital omställning för små-och medelstora företag. Bland annat vill EU-kommissionen dels kunna leverera användarvänliga och riktade råd om hållbarhet och digitalisering, dels kunna ansluta stödstrukturer för att öka tillgången till support och rådgivningstjänster

Minska regelbördan och förbättra marknadstillträdet

EU:s rapport om hinder på den inre marknaden visar att små- och medelstora företag drabbas i hög grad av fortsatta hinder på EU:s inre marknad. Att följa exempelvis föreskrifter, standarder, etiketter och administrativa formaliteter har större inverkan på små-och medelstora företag än på stora företag på grund av deras begränsade ekonomiska och mänskliga resurser.

Mycket av bördan kommer från nationell lagstiftning, men att ta itu med dessa hinder är ett gemensamt ansvar för EU och medlemsstaterna. EU- kommissionen vill därför att små- och medelstora företag ska få en starkare röst i arbetet med att åstadkomma en bättre lagstiftning, med målet att förenkla och tydliggöra regelverket som företagen berörs av.

EU-kommissionen kommer även i nära samarbete med medlemsstaterna och intressenter, att främja god praxis och starta ett nytt politiskt initiativ, EU Start-up Nations Standard, som ska uppmana medlemsstaterna att genomföra god praxis på lokal, regional och nationell nivå.  Initiativet kommer vidare att fokusera på: Göra det lättare att starta och expandera över gränserna, effektivisera genomförandet av reglerna för förfaranden för visumansökningar och uppehållstillstånd för talanger från tredje land, göra beviljandet av personaloptioner mer attraktiva, främja venture-building och teknisk överföring från universitet, öka tillgången till finansiering samt främja gränsöverskridande digitala verktyg och plattformar

Förbättrad tillgång till finansiering

Antalet små- och medelstora börsintroduktioner minskade kraftigt efter finanskrisen och har inte återhämtat sig sedan dess. Än idag finner små- och medelstora företag i Europa begränsade möjligheter att växa och kunna börsnoteras på grund av brist på finansiering.

Mot denna bakgrund föreslår EU-kommissionen att stödja offentliga finansieringar av små- och medelstora företag. IPO (Initial Public Offering) initiativet skulle fungera som en ankareinvestering för att locka fler privata investerare till innovativa små- och medelstora företag med hög tillväxt vid offentlig notering.

Ett urval av åtgärder

  • EU-kommissionen kommer att stödja inledande offentliga finansieringar (IPOs) av små- och medelstora företag med investeringar. Detta ska kanaliseras genom en privat-offentlig fond som ska utvecklas under InvestEU-programmet från och med 2021 under Capital Markets Union.
  • EU-kommissionen kommer att inleda ett könsbaserat finansieringsinitiativ för att stimulera finansiering för kvinnoledda företag och fonder samt för att stärka kvinnligt företagande.
  • EU-kommissionen kommer att inleda ett initiativ för investeringar i grön teknik. Detta med syftet att samla in finansiering från EU, medlemsstaterna och den privata sektorn för att öka tillgången till kapitalfinansiering för innovativa små- och medelstora företag och nystartade företag som utvecklar och antar gröna tekniska lösningar.
  • EU-kommissionen kommer att stödja medlemsstaterna vid genomförandet av direktivet om försenad betalning genom att inrätta bättre övervaknings- och verkställighetsverktyg.
  • EU-kommissionen kommer att underlätta gränsöverskridande samarbete med små- och medelstora företag under europeiska försvarsfonden och kartlägga styrkor i dess ekosystem för forskning och innovation.
  • EU- kommissionen kommer att uppgradera Enterprise Europe Network genom bland annat inrätta hållbarhetsrådgivare och andra hållbarhetstjänster.
  • EU-kommissionen kommer att avsätta minst 300 miljoner euro år 2020 nystartade företag och små- och medelstora företag för att uppmuntra till att genomföra klimatomställningar inom ramen för den gröna given.
  • EU-kommissionen kommer att inleda ett initiativ som möjliggör emission och handel med små- och medelstora företagsobligationer i hela Europa med hjälp av European Blockchain Services Infrastructure.

 

För vidare läsning

EU-kommissionens faktablad

Strategin i sin helhet