Rapport från EU Sustainable Energy Week: Boosting investments for local actions

Uncategorized | 02-07-2020

EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken och Gents vice borgmästare diskuterade olika typer av finansiering och stöd till lokala myndigheter i den gröna omställningen. En ny European City Investment Facility för småskaliga lokala energiprojekt presenterades.

European Green Recovery – what’s in it for cities and regions?

Diana Barglazan, handläggare på enheten för energieffektivitet på DG Energy, påminde om att grön hållbar tillväxt inte var en ny idé från återhämtningspaketet; visionen och åtgärderna fanns t.ex. i EU:s gröna giv och i energipaketet ”Clean Energy for All Europeans”.

Städer har ofta goda exempel från arbetet med omställningen till ren energi men behöver stöd med att skala upp projekt från lokal nivå. Teknisk assistans inom ELENA (European Local Energy Assistance) som hanteras av kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) har varit hjälpsamt men ibland kan nivån på investeringar vara för hög för mindre kommuner. European City Investment Facility ska stötta lokala myndigheter med de första stegen i projektutveckling, t.ex. att omformulera idéer på en teknisk nivå till ett språk som är förståeligt för en bredare publik, inklusive investerare.

Barglazan uppmanade deltagarna att bedriva ett proaktivt arbete och en dialog med den nationella nivån kring strategiska prioriteringar i energi- och klimatarbetet. Återhämtningspaketet ska implementeras på nationell nivå men medlemsländer behöver konkreta idéer från lokal nivå.

What do cities need to overcome the double crisis? Examples from the City of Ghent and the challenges for financing sustainable local actions

Tine Heyse, vice borgmästare för miljö, klimat och bostäder i Gent, berättade om stadens klimat- och energirelaterade arbete. Den belgiska staden Gents målsättning var klimatneutralitet till 2050. Stadens tredje handlingsplan för klimatet fokuserade på social klimatpolitik, klimatanpassning och övergången från fossil gas till förnybar energi för uppvärmning. Investeringar i rena tekniker och åtgärder som bidrog till en grön omställning var en viktig komponent för att uppnå målsättningarna.

Övergången från fossil gas till förnybar energi i uppvärmningssystem var en utmaning för Gent. Åtgärden förutsatte en blandning mellan värmepumpar och fjärrvärme, vilket krävde investeringar i infrastruktur. Vidare menade Heyse att kommuners uppgift är att minimera såväl finansiella hinder som kunskapsluckor hos medborgare så att de kan bli aktiva konsumenter av t.ex. energi och uppvärmning. Gent erbjuder hembesök för att hjälpa medborgare med energikonsumtionen. Medborgare erbjuds även lån för ombyggnation av hus.

How can banks respond to cities’ needs?

Louise White, senior ingenjör, enheten för energieffektivitet och småskaliga energiprojekt på Europeiska investeringsbanken (EIB), berättade om EIB:s utlåningspolicy kopplat till energi. En förnyad policy från 2019 fokuserade på energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp, stöd till infrastruktur, stöd till innovativa tekniker och teknisk assistans.

White menade att investeringar i byggnadsrenoveringar skulle bli en alltmer aktuell fråga för städer. Städer kunde få stöd av ”European investment advisory hub” och lånefaciliteter såsom ELENA och LIFE-programmet. EIB undersöker hur den urbana dimensionen kan inkluderas mer i bankens arbete.