Rapport från EU Sustainable Energy Week : How to successfully design smart sector integration in the twin climate and digital transition

Uncategorized | 02-07-2020

Deltagarna diskuterade tekniska lösningar för en ekonomiskt hållbar klimatomställning. EU har stora möjligheter att bli ledande inom utvecklingen av teknik för ren energi men det behövs tydlig politisk styrning och allokering av finansiering samt långsiktiga investeringar i hållbar teknik och digitalisering.

Carla Montesi, kommissionens generaldirektorat för internationellt samarbete och utveckling

Montesi diskuterade kopplingen mellan den gröna omställningen och Europas ekonomiska återhämtning och hur viktigt det är att dessa sker på ett hållbart och rättvist sätt. Investeringar bör fokusera på bl.a. energi, mobilitet och cirkulär ekonomi. Därtill måste EU arbeta för att bemöta globala utmaningar inom den gröna omställningen, varför kommissionen har mobiliserat resurser till partnerländer.

Företagen spelar en viktig roll när det kommer till investeringar i initiativ och projekt med koppling till teknik för ren energi. I kommissionens budgetförslag ingår nya finansiella instrument som ska fungera som garantier till företag. Återhämtningsinstrumentet föreslås innehålla en garantikapacitet på 102 miljoner euro, till stöd för den privata sektorn. Montesi noterade att de nödvändiga medlen finns, men att problemet är att identifiera framgångsrika projekt som bör finansieras.

Cassandra Pillay, UN Industrial Development organisation, UNIDO

Trots Parisavtalet har koldioxidutsläppen ökat och för att världens industri ska nå uppsatta mål måste industrin fasa ut 65–90 procent av koldioxidutsläppen till 2050. UNIDO arbetar med att hjälpa länder med en hållbar och inkluderande industrialisering genom att bl.a. hjälpa industrin att digitalisera. I UNIDO:s rapport Accelerating Clean Energy through Industry 4.0 finns rekommendationer till politiska åtgärder. Innovation bör styras i rätt riktning via reglering som baseras på nära samarbete mellan offentlig och privat sektor. Distribution av digital teknik måste säkerställas genom ramverk på nationell, regional och global nivå för att undvika ojämlikheter i världen.

Malte Lohan, Orgalim

Lohan representerar Europas teknikindustrier, en sektor där 500 000 arbeten riskerar att gå förlorade på grund av coronaviruskrisen. Lohan välkomnade kommissionens förslag att intensifiera den gröna och digitala omställningen. EU kan inta en ledande roll inom ren teknik, då åtta av världens 20 ledande företag inom ren teknik finns i Europa. Den lokala nivån har en viktig roll i arbetet med ren energi och smart distribution av förnybar energi, smarta nät och sammankopplade byggnader. Transportsektorn måste ses över, vilket kräver tydlig politisk styrning. Den nya mobilitetsstrategin är en nyckelkomponent för en grön omställning liksom en snabb utrullning av 5G.

Thomas Nowak, European Heat Pump Association

Nowak noterade att mycket av den teknik som behövs för att nå en grön omställning redan finns men att tekniken inte är tillräckligt lönsam; idag kostar det mer att investera i miljövänliga värmepumpar än energisystem med större klimatavtryck. Den finansiella ekvationen måste göras om för att öka viljan hos konsumenter att investera i effektiva uppvärmningssystem. Nowak efterfrågade prisreglering för energi, t.ex. genom energibeskattning eller pris på koldioxid, och utfasning av koldioxidsubventioner. Systemet med EU:s handel med utsläppsrätter (ETS) skulle kunna användas för byggnader.

Adrian Hiel, Energy Cities

Även Hiel lyfte att den teknik som behövs för en grön övergång redan finns tillgänglig och att tekniken så snabbt som möjligt bör komma ut på marknaden. Utrullning av ny teknik kräver tydlig politisk ledning både på lokal nivå, till exempel genom lågutsläppszoner för uppvärmning, och på EU-nivå, exempelvis arbete med utfasning av olika typer av bränslen. Tydliga riktlinjer behövs för att medborgare och företag ska kunna prioritera sina investeringar.

Hiel jämförde sektorsintegration med städers mobilitetsplanering, där kartor används för att utvärdera flöden i syfte att få dessa att flyta så smidigt, effektivt och billigt som möjligt. Samma sak gäller sektorsintegrering. I H2020-projektet Hotmaps kartlägger städer var uppvärmningsbehoven är som störst, vem som använder värme, hur mycket och hur renovering av byggnader påverkar förbrukningen. På så sätt skapas en bild av var överskottsvärme finns och hur den kan ledas om.