Digitalisation

2022.05.03

Digitala produktpass och hållbara produkter

En grundpelare i arbetet för att skapa hållbara produkter med cirkularitet i fokus är tillgången till information om produkters livscykelpåverkan på miljön. I dag finns ett stort utbud av olika sorters miljömärkningar, men ett harmoniserat EU-system saknas där kravet på den fysiska designen av en produkt kompletteras med specifik information om produkten. Därför vill Europeiska kommissionen skapa ett digitalt produktpass som ska tillhandahålla information om alla de produkter som regleras i förordningen om ekodesign för hållbara produkter.

Digitalisering av mobilitetsektorn

Uppkopplade och automatiserade system har en enorm potential att från grunden förbättra hela transportsystemets funktion och bidra till de mål som EU har satt upp när det gäller både hållbarhet och trafiksäkerhet. Unionens fokus ligger på att ställa om det nuvarande transportsystemet till ett välfungerade multimodalt system där olika transportslag är integrerade med varandra.

EU kommissionen driver arbetet med intelligenta transportsystem vidare

I slutet av 2021 presenterade Europeiska kommissionen en revidering av direktiv för införande av intelligenta transportsystem (ITS) från 2010. Revideringen föreslår ändringar av det tidigare direktivet som utgör det verktyg som EU har för att etablera ett enhetligt ITS-system grundat på gemensamma europeiska specifikationer och standarder.

2022.03.16

Risker och utmaningar med AI

För Stockholmsregionen är frågan om artificiell intelligens (AI) mycket aktuell, inte minst inom hälso- och sjukvårdssektorn. I fjol lade kommissionen fram ett lagförslag med ambitionen att främja framtagandet av ny AI-teknik, men samtidigt tillgodose de risker och utmaningar som kommer med AI.

Load More