Det belgiska ordförandeskapet i rådet har nått halvvägs

Comments and articles | 16-04-2024

Den första januari tog Belgien över ordförandeskapsklubban i Europeiska unionens råd efter Spanien och näst på tur står Ungern. Ordförandeskapsperioden har därför nått halvvägs och kommer påverkas både av det kommande EU-valet och det belgiska federala valet i juni. Vi har därför tagit oss en titt på hur förhandlingar har gått inom frågor som digitalisering, forskning och innovation, sammanhållningspolitik, klimat, miljö, energi och transport.

Ordförandeskapet  

Det belgiska ordförandeskapet tog den 1 januari över ordförandeskapsklubban under mottot “skydda, stärka och förbereda. Belgien har presenterat 6 prioriterade områden: att skydda rättsstatsprincipen, demokrati och enighet, att stärka EU:s konkurrenskraft, att arbeta för en grön och rättvis omställning, att återinföra agendan för social hälsa, att skydda människor och gränser och att marknadsföra ett globalt Europa. Läs mer om det belgiska ordförandeskapets agenda i det officiella programmet och på den officiella hemsidan.   

Ordförandeskapsrollen i Europeiska unionens råd är roterande och fördelas mellan de 27 medlemsländerna på ett halvår vardera och Belgien ingår en så kallad trio tillsammans med Spanien och Ungern. Det innebär att det belgiska ordförandeskapet nu har nått halvvägs och vi har därför tagit oss en titt på vilka resultat som uppnåtts hittills inom frågor som digitalisering, forskning och innovation, sammanhållningspolitik, klimat, miljö, energi och transport.  

Digitalisering 

I samband med att Belgien tog över ordförandeskapet presenterades deras prioriteringar med bland annat stort fokus på att stärka den inre marknaden och EU:s konkurrenskraft, inte minst inom digital och teknisk konkurrenskraft. Nu halvvägs in i Belgiens ordförandeskap har medlemsländerna i ministerrådet och Europaparlamentet bland annat kommit överens om en ram av åtgärder kring produktionen av teknikprodukter med en lägre klimatpåverkan. Vidare har en provisorisk överenskommelse om utbyggnaden av ett höghastighetsnätverk (även känt som gigabitinfrastruktur) nåtts och likaså fått till slutklämmen i texten till AI-akten. Den 15 mars nåddes även en överenskommelse gällande förordningen om ett europeiskt hälsodataområde (EHDS).  

Forskning och innovation 

Inom forskning och innovation höll det belgiska ordförandeskapet i mitten av februari i ett informellt möte med medlemsländernas ministrar för forskning och innovation. Mötet inleddes av Belgiens minister Willy Borsus som påpekade att forskningen borde bli mer autonom och bättre utnyttja sitt resultat. Ministern fortsatte med att presentera Belgiens tre prioriteringar under ordförandeskapets arbete med forskning och innovation: strategisk autonomi, främjande av kunskap och att stärka forskningens roll.  

Sammanhållningspolitik 

I början av februari höll det belgiska ordförandeskapet i ett informellt möte i Mons i Belgien, gällande EU:s sammanhållningspolitik. Mötet samlade alla 27 företrädare från EU:s medlemsländer som bland annat reflekterade över de nyckelprinciper som bör styra sammanhållningspolitiken efter 2027 och att stödja dess roll som en hävstång för en rättvis grön och digital omställning, förankrat i regionernas verklighet. Under mötet diskuterades även ytterligare förenklingsåtgärder som ämnas underlätta och förstärka investeringarna i regionerna utifrån EU:s sammanhållningspolitik. De europeiska ministrarna med ansvar för sammanhållniningspolitiken träffas återigen den 18 juni i Luxemburg, där det belgiska ordförandeskapet väntas presentera rådsslutsatser baserat på det informella mötet och parallella samtal under våren.  

Klimat, miljö, energi och transport 

Det belgiska ordförandeskapet betonade tidigt att man skulle sträva efter att främja en grön och digital omställning, minska koldioxidutsläppen från transportsektorn och slutföra så många lagstiftningsärenden som möjligt inom den europeiska gröna given innan EU-valet den 6–9 juni 2024. Det belgiska ordförandeskapet identifierade 150 ärenden som behövde avslutas i januari (varav 60 var lagstiftande) och mitten av april hade man avslutat 67 ärenden över en vid bredd av policyområden. Nettonollindustri, klimat, miljö och företags hållbara värdekedjor var inkluderat.

Inom energifrågor driver det belgiska ordförandeskapet bland annat arbetet med att avsluta förhandlingar kring fredligt användande av kärnkraft, stärkandet av suveränitet och energisäkerhet, havsbaserad vindkraft, hållbar renovering av byggnader och genomförandet av netto-nollindustriakten. Varav den sistnämnda ska röstas om under det kommande plenarsammanträdet i Europaparlamentet den 22-25 april.

På transportsidan har arbetet med CO2-normer för tunga fordon avslutats och likaså den så kallade cykeldeklarationen. Den reviderade TEN-T förordningen står näst på tur, följt av slutförhandlingar om paketen för sjö- och trafiksäkerhet, järnvägskapacitet och ett gemensamt europeiskt luftrum som ska behandlas innan ordförandeskapets avslut den 30 juni. 

Framåtblick  

Belgien ingår i en så kallad ordförandeskapstrio tillsammans med Spanien och Ungern, där Ungern står nästa på tur att ta över ordförandeskapsklubban i juli. Det belgiska ordförandeskapet pågår fram till juni men påverkas av det kommande EU-valet och att den lagstiftande processen nu har saktats ned. I slutet av april hålls till exempel Europaparlamentets sista utskottssammanträde innan de stänger ner till förmån för en valkampanjande period i medlemsländerna.

Den andra hälften av belgiska ordförandeskapet kommer därmed att vara mer administrativ i sin natur och fokusera på att förbereda programmet för nästa legislativa period på EU-nivå, där genomförandet av reformer för att anpassa EU till en potentiell utvidgning på medellång sikt står högt på den politiska agendan. Belgien ska även hålla federal val i juni som också påverkar deras politiska handlingskraft under den perioden. Det återstår därför att se om det belgiska ordförandeskapet kommer att kunna erbjuda fler resultat innan slutet av juni och under tiden väntas det kommande ungerska ordförandeskapet publicera sina prioriteringar och sitt program. Fram till dess kan man ta del av ordförandeskapstrions gemensamma program.  

/ Gabriel Carlin, EU Policyhandläggare, Sarah Göbel, EU Policyhandläggare och Rebecca Timm, Strategisk kommunikatör.