Ett Nytt Europeiskt Bauhaus

Environment, climate and energy | 29-09-2021

EU:s nya initiativ Ett Nytt Europeiskt Bauhaus för stadsutveckling och livsmiljö, ska koppla samman den gröna given med människors livsmiljöer. Tillsammans ska EU bygga en hållbar och inkluderande framtid med utgångspunkt i design, kultur och kreativitet. Målet är att göra den gröna given till en positiv, inkluderande, kulturell och människocentrerad upplevelse.

Efter sex månader av omfattande samarbete med medborgare, organisationer och yrkesverksamma har initiativet Ett nytt europeiskt Bauhaus, NEB, utformats. Syftet med initiativet är att skapa, genomföra och sprida idéer och lösningar som lyfter estetiska, sociala och kulturella värden i samhällsbyggandet. Initiativet bygger vidare på idéerna från det tidiga 1900-talets Bauhaus-skola om att minska klyftorna, då framförallt mellan fin och mindre fin kultur. Nu ligger fokus på att skapa inkluderande miljöer. Detta speglas i NEB:s tre kärnvärden: inkludering, estetik och hållbarhet.

Initiativet genomförs i tre faser:
1) Design
2) Genomförande
3) Spridning

Från och med september 2021 har initiativet övergått i sin andra fas, vilket innebär att idéer och lösningar som uppkom i designfasen ska implementeras. Inom ramen för den andra fasen kan bygg- och omvandlingsprojekt söka finansiering från utvalda EU-program, med särskilt fokus på den lokala nivån. Projekten behöver gå i linje med de tre kärnvärdena och ska behandla den bebyggda miljön som helhet, men fokusera på olika aspekter såsom klimatutmaningar, tillgänglighet, social sammanhållning, digitalt byggande och hållbara bioresurser. Läs mer här.

Europeiska kommissionen betonar att det krävs omfattande stöd till kapacitetsuppbyggnad hos regionala och lokala myndigheter för att uppnå initiativets mål genom lokala omvandlingsprojekt. Under 2021–2022 ska 85 miljoner euro fördelas från olika EU-program för att finansiera projekt kopplade till initiativet. Utlysningarna är öppna för myndigheter, men också för nystartade företag och medborgarinitiativ.

I Sverige har Boverket fått i uppdrag av regeringen att koordinera Sveriges deltagande i NEB och skapar därmed förutsättningar för svenska aktörer att bidra till initiativet och ta del av satsningarna som aviseras. Med hjälp av innovation och deltagande är en av grundtankarna med initiativet att koppla samman den miljömässiga hållbarheten, med den sociala och kulturella i utvecklingen av städer och samhällen.  Stockholmsregionen har nyligen titulerats som den mest innovativa regionen i Europa 2021 och NEB-initiativet skapar en möjlighet för regionen att använda innovationskraft och kompetens bland aktörer och medborgare, för att skapa smarta lösningar som bidrar till hållbar statsutveckling och den gröna omställningen.

/Emelie Månsson, Trainee på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel