EU Digital Assembly – den årliga konferensen om digitalisering

Digitalisation | 04-07-2023

Varje år anordnar EU-kommissionen tillsammans med sittande ordförandeskap i Europeiska unionens råd en konferens om digitalisering; EU Digital Assembly. I år hölls konferensen i Stockholm mellan den 15–16 juni på temat "ett digitalt, öppet och säkert Europa".

Ett digitalt, öppet och säkert Europa 

Konferensens tema kom inte som överraskning i och med mängden initiativ inom digitaliseringsområdet som EU-kommissionen har presenterat under de senaste åren. Ett Europa där data ska kunna tillhandahållas och delas säkert över EU:s nationsgränser har varit ett återkommande tema i EU:s digitaliseringsagenda. Exempel på initiativ är inte minst det aktuella lagförslaget om AI (läs mer här) och det nyligen presenterade lagförslaget om cybersolidaritet (läs mer här).  

Konferensen innebar chansen för politiker, ledare och experter från den offentliga sektorn, akademin, industrin och civilsamhället att träffas och diskutera framtiden för den europeiska digitala utvecklingen. Under konferensen var det digitala decenniet i huvudfokus och bland annat diskuterades vägen framåt mot ett Europa som ligger i teknikens framkant och en konkurrenskraftig digital marknad. Utöver det digitala decenniet rapporterade EU-kommissionen om den kommande digitala plånboken för EU:s medborgare; EUDI (European Digital Identity Wallet), som ska ge tillgång till både offentliga och privata tjänster runtom i Europa. Även EU:s nya initiativ som ska driva en enhetlig digitaliseringspolicy och stärka EU:s konkurrenskraft inom digitaliseringsområdet; EDIC (European Digital Infrastructure Consortium), presenterades. 

Lägesrapporten om det digitala decenniet 

Som en del av EU-kommissionens samarbetsmekanism inom policyprogrammet ”det digitala decenniet”, som trädde i kraft den 14 december 2022, ska en lägesrapport publiceras för att vägleda EU:s arbete med de digitala omställning till 2030. Årets upplaga blir den första lägesrapporten sedan programmet inleddes, där EU-kommissionen utvärderar och mäter hur de digitala målen hittills uppnåtts. I samband till lägesrapporten väntas EU-kommissionen även föreslå landspecifika rekommenderade åtgärder för medlemsländerna. Varje medlemsland väntas sedan ta fram strategiska färdplaner med planerade eller antagna åtgärder i linje med EU-kommissionens rekommendationer. Med anledning av kravet på uppföljning på rekommendationerna är intresset för lägesrapporten stort. 

Med den stora omfattningen lagförslag, rekommendationer, meddelanden och initiativ som EU har presenterat inom digitalisering behövs en överblick kring hur den digitala situationen ligger till i varje medlemsland. Det sätts högre krav på digitala färdigheter och kompetens inom offentlig verksamhet men även på EU:s medborgare om hur de ska anpassa sig till bland annat digitala plånböcker och AI-användning. Den kommande lägesrapporten med rekommendationer från EU-kommissionen, likväl som nationella digitaliseringsstrategier, blir grundläggande för att förstå vilka områden som behövs förbättras både nationellt och på EU-nivå för att se till att de digitala målen nås inom unionen.  

/Gabriel Carlin, EU Policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel