EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi

Environment, climate and energy | 12-03-2020

EU-kommissionen presenterade i veckan en handlingsplan för cirkulär ekonomi, som innefattade en lista med förslag avsedda att minska avfall och främja effektiv användning av material för tillverkare och konsumenter. Bland annat föreslås ny lagstiftning om hållbara produkter och ökade möjligheter för konsumenter att reparera och göra miljömässigt hållbara val.

Handlingsplanen för cirkulär ekonomi som en del av EU: s industriella strategi presenterar åtgärder för att:

Göra hållbara produkter till normen i EU. EU-kommissionen kommer att föreslå lagstiftning om hållbara produkter för att säkerställa att produkter som släpps ut på EU-marknaden är utformade för att återanvändas, repareras och återvinnas. Engångsbruk kommer att begränsas och förstörelse av osålda varaktiga varor ska förbjudas.

Stärk konsumenterna. Konsumenterna kommer att få ökad tillgång till tillförlitlig information om produkternas reparabilitet och hållbarhet för att hjälpa dem att göra miljömässigt hållbara val. Konsumenter kommer att även att kunna dra nytta av rätten att reparera.

Fokus på de sektorer som använder mest resurser och där potentialen för cirkularitet är hög. EU-kommissionen kommer att inleda konkreta åtgärder inom följande sektorer:

  • Elektronik och IKT (Circular Electronics Initiative) – Initiativet syftar till att etablera längre produktlivslängder och förbättra insamling och behandling av avfall.
  • Batterier och fordon – Ett nytt regelverk för batterier för att förbättra hållbarheten och öka batteriets cirkulära potential ska inrättas
  • Förpackning – Nya obligatoriska krav på vad som är tillåtet på EU-marknaden ska införas.
  • Plast – Nya obligatoriska krav för återvunnet innehåll och särskild uppmärksamhet på mikroplast samt biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast ska införas.
  • Textilier – En ny EU-strategi för textilier för att stärka konkurrenskraften och innovation i sektorn och öka EU:s marknad för textilbruk ska införas.
  • Konstruktion och byggnader – En omfattande strategi för en hållbart byggd miljö som främjar cirkularitetsprinciper för byggnader ska införas.
  • Livsmedel – Nytt lagstiftningsinitiativ om återanvändning för att ersätta engångsförpackningar, porslin och bestick med återanvändbara produkter i livsmedelsservice ska införas.
  • Säkerställa mindre avfall – Fokus kommer att ligga på att helt undvika avfall och omvandla avfall till högkvalitativa sekundära resurser som drar nytta av en väl fungerande marknad för sekundära råvaror. EU-kommissionen kommer även att undersöka möjligheten att inrätta en EU-omfattande, harmoniserad modell för separat insamling av avfall och märkning. Handlingsplanen lägger också fram en serie åtgärder för att minimera EU:s export av avfall och hantera olagliga transporter.

Här kan du läsa mer om handlingsplanen för cirkulär ekonomi:

EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi i sin helhet

EU-kommissionens faktablad om cirkulär ekonomi