EU:s regler om företags hållbarhetsrapportering

Environment, climate and energy | 04-04-2023

EU-kommissionen vill förenkla och möjliggöra investeringar i teknik och företag som är hållbara. Arbetet med att finansiera hållbar tillväxt tar avstamp i den handlingsplan som antogs redan 2018 med syfte att kapitalflöden ska främja hållbar tillväxt, att hållbarhet ska integreras i riskhanteringen samt att transparens och långsiktighet ska främjas. Målsättningen är att EU ska vara en förebild när det kommer till hållbar finansiering men även när det gäller hållbarhetsinformation. 

Vad innebär företagens hållbarhetsrapportering? 

När den europeiska gröna given sjösattes i slutet på 2019, följdes den åt av en investeringsplan. EU-kommissionen presenterade därefter ett åtgärdspaket innehållande direktivet om företagens hållbarhetsredovisning och en delegerad rättsakt om EU:s klimattaxonomi, samt sex delegerade rättsakter. EU:s klimattaxonomi syftar till att gynna de hållbara investeringar som har störst klimatnytta för EU, medan de delegerade rättsakterna syftar till att rådgivare, företag och finansiella rådgivare ska inkludera ett hållbarhetsperspektiv i sitt arbete med kunder. Du kan läsa mer om EU:s taxonomi i vår artikel här 

Den 5 januari 2023 började direktivet om företags hållbarhetsrapportering gälla i EU och ersätter det tidigare direktivet om icke-finansiell rapportering, som inkluderade knappt 12 000 företag. Det nya direktivet innebär att 50 000 företag kommer omfattas av hårdare krav på rapportering av hur deras företag påverkar människor och miljön. Företagen som kommer behöva göra hållbarhetsrapporter är dels stora företag (>250 anställda), men även börsnoterade små och medelstora företag inkluderas. Undantag gäller däremot för börsnoterade mikroföretag, men även små och medelstora företag har standarder som inte är lika omfattande som de stora företagen.  

Meningen är att den nya lagstiftningen ska öka transparensen och jämförbarheten, men även informationsmängden. Det ska leda till mer korrekta bedömningar från investerare utifrån klimatförändringar och andra hållbarhetsfrågor. De ökade administrativa kostnaderna för företagen kommer därför på kort sikt öka, men uppskattas minska på medellång till lång sikt. 

Vad händer nu? 

Även fast lagförslaget har trätt i kraft kommer det ske en gradvis implementering under de tre kommande åren. I januari 2024 ska företag med över 500 anställda omfattas av det nya direktivet, i januari 2025 ska företag med över 250 anställda omfattas av det nya direktivet och i januari 2026 ska små och medelstora börsnoterade företag omfattas av det nya direktivet, samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.  

Läs mer
Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt (här). 

/Anna Tranberg, EU policyhandläggare och Mikael Eliasson, Trainee på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel