EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet

Transport | 11-06-2024

EU-kommissionen lade i slutet av 2020 fram en strategi för att framtidsäkra unionens transportsektor och tillhörande infrastruktur med det övergripande målet att skapa ett långsiktigt samt hållbart transportsystem i Europa. Strategin lade tillsammans med tillhörande handlingsplan och 82 initiativ grunden till de kommande fyra årens åtgärder och delmål. I samband med EU-valet tittar vi närmre på EU-kommissionens målsättningar, politiska incitament, motgångar och framgångar på området och blickar framåt mot nästa EU-kommissions mandatperiod för 2024–2029.

Målsättningar, utmaningar och politiska incitament  

Strategin för hållbar och smart mobilitet från 2020 syftar till att skapa riktlinjer och policyer för att hjälpa den europeiska transportsektorn att återhämta sig från pandemin och möta den europeiska gröna givens mål om att nå en 90 procentig minskning av koldioxidutsläpp till 2050. Strategin bygger på principen om att ökad hållbar och smart mobilitet inom EU ska ge ringar på vattnet och parallellt öka den Europeiska unionens prestationsförmåga samt ekonomiska konkurrenskraft globalt. Områdena som presenteras i strategin tar ett helhetsgrepp om transport med syftet att djupare integrera den Europeiska unionens transportområde på alla styrnivåer. Det kan ske genom riktade insatser via nyckelinstrument, så som kapitalplacering, innovation och skapandet av ett tydligt regelverk på EU-nivå.  

Under mandatperioden har EU-kommissionen arbetat med att bemöta och ta höjd för framtiden inom transportsektor kopplat till a) risker som uppkommit till följd av klimatförändringar, b) förhöjd samhällsbelastning som ett resultat av växande transportvolymer, c) höga nivåer av föroreningar, buller, trängsel i städer, olyckor och d) minskade investeringar i transportinfrastruktur och begränsad tillgång på offentliga finansieringsmedel. Arbetet har fokuserat på insatser som söker bidra till att:  

 • Öppna upp och liberalisera den inre transportmarknaden  
 • Revidera och anpassa transportpolitiska mål efter tillgängliga resurser 
 • Riktad finansiering samt prioritering av projekt som tillför mervärde på EU-nivå 
 • Inrättande av exempelvis efterlevnadsverktyg kopplat till infrastrukturunderhåll för medlemsstater 
 • Reglera en storskalig förflyttning av godstransport från väg till miljövänligare alternativ eller multimodal transport, samt utfasning av fossila bränslen  
 • Förenkla nuvarande regelverk och vidareutveckla olika former av statligt stöd  

Under den europeiska gröna given har EU-kommissionen åtagit sig att vidta transportpolitiska åtgärder som bidrar till att nå nettonollutsläpp till 2050. Åtgärderna fokuserar främst på att öka produktionskapaciteten av hållbara alternativa bränslen och stärka hållbarhets- och utsläppskraven för fordon och operatörer. Likaså att förbättra samarbetet mellan nationella, regionala och lokala myndigheter och samhällsaktörer, för effektivare planering, översyn och harmonisering i implementeringen av lagstiftning. Stort fokus har även legat på att expandera marknadsföringen av hållbara lösningar som långsiktigt stärker tillgången på ren offentlig transport och kollektivtrafik. Något som i ett andra led även underlättar för cykling och gång. 

En framåtblick mot 2024–2029: slutsatser och trender 

På EU-nivå kommer de kommande fem åren färgas av den nya politisk ledningen i såväl EU-kommissionen som i Europarlamentet efter EU-valet den 9 juni 2024. Det Europeiska rådets prioriteringar kopplat till mobilitet rör bland annat krishantering och samarbete för stärkt motståndskraft, säkerhet och uppbyggande av försvarskapacitet. Likaså en fördjupning av den inre marknaden, institutionella reformer och utvidgning och uppbyggandet av en stark europeisk industribas och värdekedjor. Andra områden som är tydlig prioriterade inför nästa mandatperiod är grön teknikutveckling kopplat till AI med dubbla användningsområden, samt strategiska partnerskap för mobilisering av kapital till den gröna och digitala omställningen. 

Inom ramen för EU:s transport och mobilitetspolitik talas det idag på EU-nivå om ett flertal långsiktiga trender som tar avstamp i dagens geopolitiska kontext på internationell och europeisk nivå. Experter och tjänstemän har analyserat och identifierat följande trender som behöver bemötas och bejakas:  

 • Växande transport- och infrastrukturplaneringsutmaningar 
 • Förhöjda klimat-, miljö-, försvars- och säkerhetspolitiska risker 
 • Ökad belastning på energisystemet vid omställning av transportsystemet och industrin 
 • Växande globala ömsesidiga beroendeförhållanden och ökat fokus på transportdiplomati för utvecklandet av alternativa transportvägar   
 • Fördjupad sammankoppling av transport, klimat, försvar, säkerhets och utrikespolitik 

Läs mer  

Pressmeddelande EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet  

Frågor och svar om EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet  

Översikt av den europeiska gröna given 

Ministerrådets säkerhet och försvarsprioriteringar kopplat till mobilitet 


/Sarah Göbel, EU Policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor