Fit for 55-paketet – hur Europa i praktiken ska uppnå sina klimatmål

Environment, climate and energy | 06-09-2021

Efter en sommar som har kantats av bränder och översvämningar nu senast blir det allt tydligare att klimatanpassning inte längre är en diffus fråga för framtiden. Enligt den rapport som FN:s klimatpanel IPCC släppte i mitten på augusti står det nu utom tvivel att klimatförändringar orsakade av mänskliga aktiviteter redan skapar extrema väder- och klimatförhållanden runt om i världen och att de blir allt vanligare.

De investeringar som görs de kommande åren kommer att ha stor påverkan på vår förmåga som samhälle att kunna hantera effekterna av ett förändrat klimat. EU har i och med den gröna given börjat ställa om sina investeringar och med sitt stora lagstiftningspaket – Fit for 55 – som presenterades i somras kan man börja se hur Europa praktiskt planerar att ta sig an klimatutmaningen.

Paketet innehåller 12 lagstiftningsförslag tillsammans med ett övergripande meddelande, alla med syfte att nå de klimatmål som satts ut till år 2030 och i förlängningen målet om att bli världens första klimatneutrala kontinent till år 2050. Naturligtvis kommer de här lagstiftningarna att ha stor påverkan på den regionala och lokala nivån. Stora förslag som kommer vara särskilt viktiga för Stockholmsregionen innefattar bland annat definitionen av förnybar energi, hållbarhetskriterier för bioenergi, årlig energibesparing i offentliga byggnader, utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel och skogens roll både som kolsänka och när det gäller bioenergi och biodrivmedel.

Tillbaka i IPCC rapporten beskrivs ett antal lågutsläppsscenarion som skulle göra att den globala uppvärmningen håller sig under 2°C. De här scenariona kräver dock långt mycket större utsläppsminskningar än vad världens länder i nuläget har åtagit sig. Lågutsläppsscenariona kräver också negativa utsläpp det vill säga att koldioxid tas bort från atmosfären och vikten av intensifierade insatser när det gäller metan understryks då metan har en kortare halveringstid än koldioxid vilket betyder man skulle se snabbare effekter av att minska metanutsläpp än koldioxidutsläpp. EU-kommissionen antog i oktober 2020 sin metanstrategi som bland annat lyfter biogas som en lösning vilket är intressant för Stockholmsregionen bland annat i arbetet med fossilfria transporter och en hållbar livsmedelssektor.

En sammanfattning av IPCC rapporten för beslutsfattare finns här.

/Anna Tranberg, EU Policy Officer på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel