Förslag om hållbar finansiering 

Environment, climate and energy | 21-04-2021

Den 21 april presenterade EU-kommissionen en delegerad akt om hållbara investeringar inom ramen för taxonomiförordningen som trädde i kraft i juli 2020 och innehåller världens första klassificeringssystem för hållbara ekonomiska aktiviteter. Den nya delegerade akten klassificerar vilka aktiviteter som anses vara hållbara.

Texterna finns här. Läs mer om innehållet i Europaportalens rapportering, inklusive reaktioner från svenska Europaparlamentariker.

Etta antal specifika sektorer och energikällor har varit föremål för omfattande diskussioner och lobbying från branschföreträdare, medlemsländer, Europaparlamentariker och andra intressenter. I samband med publiceringen av den delegerade akten pausade fem NGOs sitt deltagande i kommissionens expertgrupp i protest mot resultatet som de ansåg gick emot syftet med taxonomiförordningen.

 

Vid presskonferensen noterade EU-kommissionär Mairead McGuinness att den delegerade akten är ett levande dokument som kommer att uppdateras i takt med att ny forskning presenteras. Några av Europakontorets initiala observationer kring förslaget presenteras nedan.

 

Förslagets bestämmelser rör bl.a. bioenergi, renovering av byggnader, nybyggnationer och elproduktion. Hållbarhetskriterier för bioenergi och skogsbruk ska överensstämma med förnybartdirektivet, REDII, som ska revideras i sommar. Bioenergi från livsmedel anses dock inte som hållbara. Avfallsförbränning anses inte vara en hållbar aktivitet. Inom transportsektorn är nollutsläppsfordon hållbara. Under en övergångsperiod fram till 2025 är bl.a. vissa bussar (Euro 6-standard), vissa lågutsläppsfordon och hybridtransport på inlandssjöfart hållbara. Stockholmsregionens offentliga aktörer har därför ett stort intresse att fördjupa sig i utfallet inför att de nya bestämmelserna ska implementeras. Om förslaget godkänns träder reglerna i kraft i januari 2022.

 

Kärnkraft kan komma att inkluderas i dokumentet vid ett senare tillfälle beroende på resultatet av en utvärdering av klimatnyttan som ska presenteras i sommar. Naturgas ska hanteras i en separat process utifrån hållningen att naturgas kan utgöra ett alternativ till kol och olja under en övergångsperiod.

 

Förslagets innehåll är inte förhandlingsbart men Europaparlamentet och ministerrådet måste besluta att godkänna eller förkasta förslaget inom fyra till sex månader. Förslaget har ännu inte antagits formellt av kommissionen utan inväntar översättning till de officiella EU-språken. Den delegerade akten väntas som sagt träda i kraft i januari 2022.