Intervju med EU-ambassadör Lars Danielsson om Sveriges kommande ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Comments and articles, Press Release | 08-02-2022

Under våren 2023 innehar Sverige ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Vi har fått möjlighet att intervjua EU-ambassadör Lars Danielsson, från Sveriges Ständiga Representation i Bryssel, som berättar om vad ett ordförandeskap innebär, vilka förväntningar som finns och vad han ser fram emot mest under ordförandeskapet.

Foto bakgrund: Europeiska Unionens Rådsbyggnader i Bryssel, foto av Stockholmsregionens Europakontor
Profilbild: EU-ambassadör Lars Danielsson, foto av Sveriges Ständiga Representation mot EU i Bryssel

 

Sverige har tidigare innehaft ordförandeskapet i Europeiska unionen råd (ministerrådet) under 2001 och 2009. På frågan om vilka förväntningar som finns inför det kommande ordförandeskapet svarar EU-ambassadör Danielsson;

Det svenska ordförandeskapet under våren 2023 innebär att vi kommer att leda och planera EU-samarbetet i rådet. Vårt mål är att vi under den här perioden ska driva på förhandlings- och lagstiftningsarbetet på ett effektivt och konstruktivt sätt. Även om våra egna prioriteringar inte ensamma styr arbetet, ger ordförandeskapet Sverige viss möjlighet att vara pådrivande i frågor som vi ser som centrala, genom att vi ansvarar för dagordningen under perioden.

EU-ambassadören analyserar vidare att det finns skillnader från senaste ordförandeskapet under 2009;

En stor skillnad mot ordförandeskapet 2009 är att Lissabonfördraget nu gäller. För ordförandeskapet innebär detta att det roterande ordförandeskapet inte är ordförande i Europeiska rådet, det vill säga att vår statsminister inte kommer att leda EU:s toppmöten. Arbetet kring utrikespolitiken leds i huvudsak av EU:s utrikestjänst. Europaparlamentet har också fått ett större inflytande i lagstiftningsprocessen.

Tidpunkten för ordförandeskapet spelar också roll för arbetet. Vi vet av erfarenhet att många tunga förhandlingar och lagstiftningsprocesser inom en rad politikområden tenderar att hamna i slutet av ordförandeskapstrion (Frankrike, Tjeckien och Sverige), vilket kan betyda att det avslutas under det svenska ordförandeskapet. Dessutom är det under våren 2023 bara ett år kvar till Europaparlamentsvalet 2024 och till valet av en ny EU-kommission, vilket också gör att trycket kommer bli stort för att nå avslut i förhandlingarna. Detta skiljer sig åt från vårt förra ordförandeskap 2009, som ägde rum i inledningen av Europaparlamentets mandatperiod.

Turordningen för ordförandeskapet delas in i grupper om tre i rådet och nuvarande ordförandeskapslandet Frankrike utgör tillsammans med Tjeckien och Sverige en så kallad ordförandeskapstrio. Nyligen publicerade trion ett gemensamt program inför perioden 1 januari 2022 – 30 juni 2023, där man kan läsa mer om vilka frågor som kommer ligga på agendan.

Trioprogrammet är ett översiktligt arbetsprogram för de kommande 18 månaderna med syfte att hålla ihop förhandlingsarbetet över tid när ordförandeskapen roterar. De frågor som särskilt lyfts fram i trioprogrammet, och där vi ser ett behov av att nå framgång i förhandlingarna under perioden, är inom migrationsområdet och för klimatomställningen med förslaget ”fit for 55”. Vi lyfter också fram digitalisering, ekonomiska- och marknads- och hälsofrågor samt EU:s roll i världen. En utmaning för EU idag är också att länder som Polen och Ungern inte respekterar rättsstatens principer. Det måste vara en självklarhet att som medlemsland leva upp till rättsstatens principer, vilket vi också betonar i programmet.

På frågan om vilka politiska områden som är troligast att Sverige kommer ha i fokus under ordförandeskapet svarar EU-ambassadör Danielsson;

Det är svårt att i nuläget veta detta med säkerhet. Det kommer förmodligen avgöras av de frågor som inte lyckats färdigförhandlas under det franska och tjeckiska ordförandeskapen. Eftersom Sverige ligger sist i trion kan viktiga områden såsom migrationspaketet eller frågor på miljöområdet behöva drivas igenom och avslutas under vårt ordförandeskap. Vår roll som ordförande är att se till att så konstruktivt som möjligt hitta kompromisser och på ett opartiskt sätt leda arbetet framåt – med hänsyn tagen till alla medlemsländer, stora som små.

Vidare analyserar EU-ambassadör Danielsson om vad kan ett ordförandeskap kan betyda för svenska regioner och städer;

Ordförandeskapet ger oss verkligen ett tillfälle att synliggöra Sverige, visa på svenska politiska lösningar och modeller och överhuvudtaget vara i Europas blickfång. Ordförandeskapet kommer inledas med ett besök av EU-kommissionen till Sverige, vilket kommer uppmärksammas. Drygt 150 möten och konferenser kommer äga rum i Sverige varav elva informella ministermöten. Detta kommer givetvis att märkas i hela Sverige men framförallt i Stockholm, som kommer utgöra navet för de flesta mötestillfällena.

Avslutningsvis berättar EU-ambassadör Danielsson om vad han ser mest fram emot under ordförandeskapet;

Att inneha det roterande ordförandeskapet i EU innebär att verkligen förstå vad det betyder att vara medlem i unionen. Det kommer att kräva stora insatser och mycket arbete, både i Regeringskansliet i Stockholm och på EU-representationen i Bryssel. Inte minst förberedelsearbetet som vi redan nu befinner oss i är mycket viktigt och detta arbete kommer att intensifieras under hösten. Att sitta i förarsätet för EU och leda förhandlingsarbetet för unionens 27 medlemsländer är såklart både roligt, intressant och väldigt viktigt. Min förhoppning är också att det skapar ett tillfälle att öka intresset och kunskaperna om EU i Sverige och öka förståelsen för att EU idag är en naturlig och helt central del av den svenska demokratin.

/Rebecca Timm, Strategisk kommunikatör på Stockholmregionens Europakontor i Bryssel