Mission nr 2: Uppdraget om Livskraftig Jord och Mark

Environment, climate and energy | 07-12-2021

I slutet av september lanserade EU-kommissionen fem uppdrag kopplade till forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa, som ska lägga grunden för att lösa några av våra största globala utmaningar. Under hösten har Europakontoret lanserat en mini-serie om de olika uppdragen. Det första uppdraget handlade om uppdraget om klimatneutrala städer och i den här artikeln tittar vi närmre på Uppdraget om Livskraftig Jord och Mark.

Mål och bakgrund

Utgångspunkten i uppdraget ”A Soil Deal for Europe” är att vi genom att vårda marken vårdar livet. Målet med uppdraget att minst 75 procent av marken i varje EU-land senast 2030, ska vara vid god hälsa och kunna tillhandahålla grundläggande tjänster.

Runt två tredjedelar av markerna i EU anses vara ohälsosamma och det är problematiskt då allt liv på jorden är beroende av god markhälsa; från matproduktion, till rent vatten och biologisk mångfald. Trots markhälsans betydelse är medvetenheten kring den enligt kommissionen bristande. Marken spelar en viktig roll i klimatförändringar och i att öka motståndskraften mot extrema klimathändelser. Exempelvis mot de översvämningar som delar av Europa drabbades av i somras. Vissa av de mikroorganismer som lever i våra marker är också möjliga källor till nya terapeutiska läkemedel och är därav betydelsefulla för hanteringen av risker i samband med framtida infektionssjukdomar. 

Levande laboratorier och fyrtornsprojekt

Att involvera en mängd olika aktörer från olika sektorer är ledande i uppdraget. Bland annat har jordbrukare, forskare, företag, politiker, enskilda personer och övriga medborgare i egenskap av konsumenter, kunnat delta i planeringen av uppdraget. Detta kommer att fortsätta i implementeringsfasen.

Uppdragets verksamhet kommer bestå av en kombination av forskning och innovation, samt rådgivning och utbildning. Dessutom kommer innovation och experiment, liksom demonstration av god praxis möjliggöras genom 100 så kallade levande laboratorier och fyrtornsprojekt, som ska fungera som modell för andra projekt. De levande laboratorierna och fyrtornen ska lanseras i regioner runt om i hela EU. Som del i uppdraget ska också ett internationellt forskningskonsortium om kolbindning i marken skapas. För övervakning och stöttning av de 100 levande laboratorierna och fyrtornen kommer en samordningsplattform etableras, där möjliggörs bland annat utbyte av kunskap och erfarenhet mellan projekten. Tanken är att uppdraget ska utveckla metoder för övervakning av markernas tillstånd. 

Deltagande och engagemang

Kommissionen är tydlig med att regioner och kommuner spelar en viktig roll i uppdraget. Engagemang och kunskap krävs för att skapa enskilda strategier för hur markhälsan kan skyddas i respektive region, samt för att sprida och öka medvetenheten om vikten av god markhälsa hos befolkningen. För att assistera regioner i uppdraget kommer kommissionen engagera regioner i ett kommande projekt som ska bygga upp kapacitet, kunskap och främja utbyte. Man kommer också att arbeta med regionkommittén i uppdraget och länka samman regioner som arbetar med markhälsa.

Det finns nu också möjlighet att ansöka för att vara med och utvärdera och välja ut de bästa innovativa idéerna som ska få finansiering för att bidra till uppdraget om en hälsosam mark. Kommissionen ser gärna personer från offentlig sektor med specifik kunskap inom markrelaterade områden. Mer information om ansökan finns här.

Om du vill veta mer om uppdraget kan du läsa mer i kommissionens implementeringsplan.

/Anna Tranberg, Policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor