Nya samråd inom transport, klimat och data

Uncategorized | 09-04-2020

EU-kommissionen har nyligen presenterat färdplaner inom områdena transport, klimat och data. Bland annat vill EU-kommissionen öka möjligheterna till att reducera utsläpp från flygindustrin, uppdatera direktiven för den europeiska industrin för att säkerställa att rådande regler för utsläpp är i linje med unionens klimatmål och utvärdera hur väl GDPR-förordningen skyddar de europeiska invånarnas privata och personliga data. Medborgare och intressenter uppmanas särskilt att ge synpunkter på EU- kommissionens färdplaner genom ett offentlig samråd.

Färdplan och samråd för initiativet FuelEU Maritime 

Nyligen presenterades en färdplan för initiativet FuelEU Maritime. EU-kommissionen avser med detta initiativ att konstruera ett ramverk för användandet av koldioxidsnålt bränsle i sjöfartssektorn.

Detta ramverk har som syfte att identifiera de olika marknadshinder som just nu hämmar större satsningar på att göra den marina sektorn grön. EU-kommissionen kommer också genomföra en översyn av de teknologier som kan användas för att underlätta arbetet med att göra sjöfarten, och hela EU, klimatneutral till 2050.


Färdplan och samråd för initiativet Industrial emissions – EU rules updated

EU-kommissionen har presenterat färdplan för initiativet Industrial emissions – EU rules updated. Syftet med detta initiativ är att uppdatera direktiven för den europeiska industrin för att säkerställa att rådande regler för utsläpp är i linje med unionens klimatmål.

EU-kommissionen har dessutom för avsikt att utvärdera huruvida industrisektorn nyttjar de moderna teknologier som idag finns tillgängliga. Målet är att europeisk industri alltid ska använda den teknik som garanterar att unionen får ett renare klimat, bättre folkhälsa och en hållbar ekonomi. Reviderandet av EU-direktiven kommer således vara i linje med målen som har ställts upp i den gröna given för Europa och EU-kommissionens vision om att uppnå en cirkulär ekonomi.


Färdplan och samråd för sustainable aviation fuels – ReFuelEU Aviation 

EU-kommissionen har presenterat en färdplan för initiativet Sustainable aviation fuels – ReFuelEU Aviation.  Initiativet syftar till att öka möjligheterna till att reducera utsläpp från flygindustrin. Detta ska främst göras genom att öka användandet och produktionen av hållbart bränsle. Det finns idag en stor outnyttjad potential i bränslen, främst baserat på biomassa, som skulle kunna göra flygandet mer hållbart. Möjligheterna till att skapa bättre förutsättningar för en gynnsam konkurrens och balans mellan tillgång och efterfrågan på alternativa bränslen ska nu utredas. Detta initiativ är också i linje med det övergripande klimatarbetet inom unionen.


 

Nytt samråd om klimat- och energipolitik

EU-kontoret har tidigare rapporterat om en ny färdplan om höjda klimatmålsättningar till 2030 samt förslag på reviderad lagstiftning inom bland annat energi och transport (se veckobrev v. 13).

EU-kommissionen har nu offentliggjort ett större samråd i form av en enkät som syftar till att tydliggöra behov och målsättningar inom dessa politikområden. Intresserade aktörer uppmanas svara senast den 23 juni. Det finns också möjlighet att skicka med ett positionspapper.

Enligt enkäten efterfrågar EU-kommissionen dels inspel kring förslaget att höja klimatmålsättningarna till 2030, dels vill man ha kommentarer på lagstiftning som omfattas av den europeiska gröna given, EU Green Deal. Samrådet omfattar flera olika förslag och det finns därför möjlighet att föreslå konkreta ändringar i existerande lagstiftning, t.ex. förnybartdirektivet.

EU-kommissionens förslag väntas presenteras i september 2020. Förslag på revideringar av relevant energi- och klimatlagstiftning ska föreslås innan juni 2021.

Kontakta Sofia om ni har frågor.

Läs mer om klimatlagen om klimatneutralitet till 2050 och färdplanen om höjda klimatmålsättningar till 2030  i EU-kontorets sammanfattningar.


Data protecion -report on the General Data Protection Regulation 
EU-kommissionen har presenterat en färdplan för initiativet Data protecion -report on the General Data Protection Regulation (GDPR). EU:s allmänna dataskyddsförordning har som syfte att skydda de europeiska invånarnas privata och personliga data. EU-kommissionen vill nu med detta initiativ utvärdera hur väl GDPR-förordningen försvarar dessa fundamentala rättigheter utifrån två huvudsakliga punkter: Den första punkten är om internationell transferering av data till länder utanför EU och den andra punkten handlar om samarbete mellan nationella dataskyddsmyndigheter

Medborgare och intressenter uppmanas särskilt att ge synpunkter på EU-kommissionens färdplan genom ett offentlig samråd som är öppet fram till den 29 april.