Nya samråd och färdplaner från EU-kommissionen

Environment, climate and energy | 21-05-2020

EU-kommissionen har publicerat färdplaner för nya initiativ inom bland annat miljö och samtidigt har samråd inletts till färdplanerna för att ge möjlighet till inspel från intressenter.  

Färdplan och samråd om en ny renoveringsvåg 

EU-kommissionen har publicerat en färdplan för ett nytt initiativ, så kallad Renoveringsvågen, (Renovation Wave) och samtidigt inlett ett samråd till färdplanen för att ge möjlighet till inspel från intressenter.

Syftet med initiativet är att göra byggnader mer energieffektiva och minska koldioxidutsläppen i linje med EU:s klimatmål. ”Renoveringsvågen” ingår i EU:s gröna giv och ska optimera byggnadsrenoveringar i EU, bland annat genom att stimulera till investeringar och finansiering. EU-kommissionen vill med samrådet få in synpunkter på vilken typ av byggnader som initiativet bör omfatta (sociala bostäder, skolor och sjukhus ingår redan). Ansatsen är att ta ett helhetsgrepp kring relevant lagstiftning vilket innebär att flera olika politikområden omfattas, bland annat klimat, energi, statsstöd, cirkulär ekonomi, färdigheter (“skills agenda”).

Initiativet ska redogöra för nuvarande situation utifrån bland annat nationella energi- och klimatplaner (NECP) och nationella långsiktiga renoveringsstrategier (inom ramen för direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD). En åtgärdsplan ska även presenteras med konkreta åtgärder, inklusive lagstiftning, för att hantera huvudsakliga hinder för renovering samt främja snabbare renovering.

Följande aspekter ska inkluderas/hanteras:

  • How to stimulate the volume and depth of renovation through regulatory and non-regulatory instruments
  • Facilitating access to mechanisms to support the mobilisation of investments in building renovation
  • Tackling worst performing buildings and energy poverty
  • Public sector and public buildings leading by example
  • Supporting skills and employment strategies
  •  Driving smart technologies in buildings, digital and data aspects

Det aktuella samrådet finns här. I ett första steg kan intressenter ge inspel till färdplanen med deadline den 8 juni. Ett större samråd väntas inom kort. Initiativet ska publiceras under Q3.

Färdplan och samråd om en ny kemikaliestrategi

EU-kommissionen har publicerat en färdplan för en ny kemikaliestrategi och samtidigt inlett ett samråd till färdplanen för att ge möjlighet till inspel från intressenter. Initiativ har ett hållbarhetsfokus och syftar till att minska riskerna med kemikalieframställning och -användning. EU-kommissionen vill bland annat minska överlappande och bristfällig lagstiftning på området

Samrådet finns här och möjliggör för intressenter att ge inspel på EU-kommissionens färdplan. Deadline för inspel är den 20 juni. Initiativ ska presenteras under Q3 2020.

Färdplan och samråd om TEN-E-förordningen

EU-kommissionen har publicerat en ny färdplan för TEN-E-förordningen och samtidigt inlett ett samråd till färdplanen för att ge möjlighet till inspel från intressenter.
Syftet med översynen av riktlinjerna för transeuropeisk energiinfrastruktur är att skapa en hållbar och smart infrastruktur på energiområdet för att kunna uppnå målsättningen om klimatneutralitet till 2050. Enligt färdplanen bör förnybara energilösningar prioriteras. Finansiering är dock ett fortsatt ett stort problem, enligt analysen.

Samrådet finns här med deadline den 8 juni och möjliggör för intressenter att ge inspel på EU-kommissionens färdplan/konsekvensanalys.  Ytterligare ett samråd ska öppna inom kort, men har inget specifikt datum än, indikationer tyder på att detta kommer ske under Q2.  Rättsakten ska publiceras under Q4 2020.

Nytt H2020-samråd
Kommissionen har nyligen öppnat ett samråd där aktörer har möjlighet att bidra till utformningen av en H2020-utlysning med koppling till den gröna given. Utlysningen syftar till att stödja forskning och innovation som främjar en hållbar grön omställning.

Utlysningen omfattar elva områden:

  • Åtta tematiska arbetsområden som fokuserar på teknikinnovationer som ska bidra till en snabb och hållbar grön omställning.
  • Tre horisontella områden som spänner över de åtta tematiska arbetsområdena och syftar till att ge ett långsiktigt perspektiv på den gröna omställningen.

Utlysningen stödjer pilotprojekt, demonstrationsprojekt och framtagandet av innovativa produkter. Stödet riktar sig också till innovationer för bättre styrning av den gröna och digitala omställningen och till innovationer kopplat till värdekedjor. Utlysningen uppmuntrar till nya sätt att engagera medborgare och civilsamhället.

Med anledning av coronavirusutbrottet vill man inom ramen för utlysningen även bidra till att öka den social motståndskraften och främja grön och digital återhämtning. Ni kan konsultera samrådet här. Deadline för att lämna synpunkter är den 3 juni 2020. Själva utlysningen förväntas öppna mitten av september 2020.

(Bild från EU-kommissionen)