Ordförandeskapsskifte i Europeiska unionens råd

Other | 05-07-2021

Sedan årsskiftet har Portugal haft ordförandeposten i Europeiska unionens råd. Trots att Portugal fått ta över många svåra frågor, såsom hanteringen av covid-19-pandemin, har landet lyckats väl.

Sedan årsskiftet har Portugal haft ordförandeposten i Europeiska unionens råd. Trots att Portugal fått ta över många svåra frågor, såsom hanteringen av covid-19-pandemin, har landet lyckats väl.

Bland annat har Portugal arbetat aktivt med rättsakten om dataförvaltning genom att ta fram flera kompromissförslag, och drev i februari igenom en överenskommelse om förordningen om integritet och elektronisk kommunikation i rådet. När det gäller covid-19-pandemin har landet bidragit till framtagandet av det nya covid-19-passet, som ska underlätta resandet i EU efter pandemin.

Som vi rapporterat om tidigare har det portugisiska ordförandeskapet under våren prioriterat utarbetandet av instrumentet för internationell upphandling (IPI). I början av juni kunde rådet enas om ett förhandlingsmandat för instrumentet och trialoger med Europaparlamentet väntas efter sommaren, under ledning av det slovenska ordförandeskapet, som sedan den 1 juli tagit över ordförandeskapsposten. Slovenien kommer under de kommande sex månaderna att fokusera på att underlätta EU:s återhämtning och stärka motståndskraften, reflektera över Europas framtid, stärka rättsstatsprincipen och de europeiska värdena och öka säkerheten och stabiliteten i EU:s närområdet.

Slovenien kommer under ordförandeskapet att arbeta med den nya AI-lagen som kommissionen presenterade i april och fortsätta utarbetandet av rättsakten om digitala marknader och digitala tjänster. Inom klimat-, miljö-, energi- och transportpolitik kommer ordförandeskapet att prioritera paketet ”Fit for 55” och EU:s batteridirektiv samt biologisk mångfald.