Vägen mot EU:s nya vattenpolitik

Environment, climate and energy | 16-04-2024

I ljuset av det stundande EU-valet tittar vi närmare på EU:s arbete med att uppdatera nuvarande vattenlagstiftning och ger en kort lägesrapport över EU:s vattenpolitik i 2024, samt vägen mot vattenresiliens i Europa till 2050.

EU:s vattenpolitik under 2024  

Stora delar av Europa står idag inför ihållande vattenutmaningar och ökad vattenstress till följd av miljöföroreningar, klimatförändringar, förhöjd efterfrågan och överexploatering från vattenintensiva sektorer. EU-institutionerna har under mandatperioden sett över nuvarande vattenlagstiftningr att förstärka och modernisera tillämpningen, samt se över vattenförorenare som till exempel medicin, mikroplaster och PFAs.  

EU:s ramdirektiv för vatten utgör den rättsliga grunden inom unionen för att skydda dess sötvattenresurser och ekosystem, samt värna om god vattenkvalité i Europa. Sedan starten på mandatperioden har EU-kommissionen, som en del av genomförandet av den gröna europeiska given och EU:s handlingsplan för nollföroreningar till 2050, uppdaterat direktivet för dricksvatten med sex delegerade akter. Likaså har EU-kommissionen initierat revideringar av såväl direktivet för rening och återanvändning av avloppsvatten från tätort, samt miljökvalitetsstandarder för yt- och grundvatten.  

Nästa steg innan EU-valet i juni  

Revideringen av direktivet om rening och återanvändning av avloppsvatten från tätort godkändes den 10 april i Europaparlamentet. Det innebär att EU-länderna kommer att vara skyldiga att främja återanvändning av renat avloppsvatten från alla reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse, där så är lämpligt, särskilt i vattenstressade områden. Lagen, som blir den sista uppdateringen inom ramen för EU: vattenlagstiftning under nuvarande EU-kommissionen, ska i ett sista steg officiellt antas av medlemsländerna i Ministerrådet innan det träder i kraft. 

I veckan den 15 april kommer de politiska grupperna i Europaparlamentet att förbereda sig inför plenarsammanträdet den 22–25 april, vilket är det sista för den här mandatperioden innan EU-valet den 6–9 juni 2024. Plenarsammanträdet markerar därmed även det sista tillfället för EU:s medlagstiftare att fatta beslut om de legislativa initiativen som presenterats under den nuvarande mandatperioden. 

Vägen mot vattenresiliens i Europa  

I september 2023 presenterades EU-kommissionens initiativ om vattenresiliens av ordföranden Ursula von der Leyen. Tidigt i mars 2024 plockades däremot initiativet bort från EU-kommissionens agenda på obestämd tid. I initiativet om vattenresiliens sökte EU-kommissionen göra unionen mer resilient mot dagens allt mer frekventa vattenutmaningar i form av extremtorka och översvämningar till följd av klimatförändringar. Tillsammans med EU-kommissionens kommunikation om klimatmotståndskraft som presenterades den 12 mars, var initiativet ämnat att sända en tydlig politisk signal till nästkommande EU-kommission och lägga grunden för en ny vattenstrategi på EU-nivå. 

Starten på nästa mandatperiod 

En vecka efter EU-valet publiceras valresultatet och Sverige väljer ut 21 av totalt 720 ledamöter. Efter valet bildar de nya ledamöterna i Europaparlamentet de politiska grupperna och under det efterföljande plenarsammanträdet utses den nya talmannen i mitten av juni. Under kommande plenarsammanträde i slutet av juli godkänner ledamöterna EU-kommissionens nya ordförande som föreslås av medlemsländerna i Ministerrådet. Efter sommaruppehållet fram till november granskas och godkänns även det nya kommissionärskollegiet.  

Efter Europaparlaments formella godkännande av EU-kommissionen som helhet tillsätts den officiellt av medlemsländerna i Ministerrådet med kvalificerad majoritet för mandatperioden 2024 – 2029. Från december 2024 till januari 2025 kommer den nya EU-kommissionen presentera sina prioriteringar och initativ. Huruvida EU-initiativet om vattenresiliens, som presenterades inom ramen för EU-kommissionens ordförande Von der Leyens flaggskeppsinitiativ för den gröna omställningen, kommer att återupplivas i ny tappning återstår att se.  

Läs mer  

Faktablad: EU-initiativet om vattenresiliens  

Faktablad: Revideringen av direktivet om rening och återanvändning av avloppsvatten från tätort 

Faktablad: Revideringen av direktivet för dricksvatten 

Stockholm EU Session: Recast Urban Wastewater Treatment Directive  

Stockholmsregionens Europakontor: EU-valet 6-9 juni 2024

/ Sarah Göbel, EU Policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel.