Coronakris - så agerar EU

Comments and articles, Health | 25-03-2020

Coronaviruset har sedan dess utbrott smittat tusentals personer världen över och länder vidtar nu drastiska åtgärder för att bromsa dess framfart, inte minst i Europa där viruset har spridit sig som en löpeld.  Men vad gör egentligen EU för att stötta medlemsländerna? Vi har sammanställt några av förslagen som nu ligger på bordet i bekämpandet av corona-pandemin. 

Tillgången på medicinska förnödenheter i Europa ska säkerställas
För att säkerställa tillgång till medicinsk utrustning till rimliga priser har EU-kommissionen möjliggjort en gemensam upphandling för inköp av läkemedel, vacciner och antivirusläkemedel. EU har även tillsammans med medlemsstaterna infört en rad nya standarder för medicinsk utrustning, för att på så sätt underlätta produktionen och rörligheten av dessa produkter på den inre marknaden. Ett lager för medicinsk utrustning med exempelvis skyddsmasker, laboratorietillbehör och vacciner kommer även att upprättas.

Ett nytt system för exporttillstånd är på väg att införas. Det kommer att innebära att skyddsutrustning och andra medicinska varor endast kan exporteras till länder utanför EU under förutsättningen att medlemsländerna ger sitt godkännande. Dock avråder EU-kommissionen från förbud mot att sälja skyddsutrustning mellan medlemsländerna, då inget EU-land har kapacitet att ensamt producera material och läkemedel.

Statsstöd ska dämpa de negativa ekonomiska effekterna
EU-kommissionen presenterade den 19 mars tillfälliga regler för statsstöd i syfte att ge medlemsstaterna fler möjligheter att motverka negativa ekonomiska effekter av Covid-19 utbrottet.

De tillfälliga reglerna gör det möjligt att bland annat: lämna offentliga garantier för att säkerställa att banker också i fortsättningen förser behövande kunder med lån, bevilja företag lån till en förmånlig ränta samt möjlighet att inrätta stödordningar för att bevilja ett företag upp till 800 000 euro för att tillgodose akuta likviditetsbehov.

Fem medlemsländer, bland annat Danmark och Frankrike, har redan fått statsstödsprojekt godkända av EU-kommissionen. Läs mer om EU-kommissionens åtgärder.

Undantagsregler för EU:s stabilitets och tillväxtpakt
Europaportalen rapporterar om undantagsregler för EU:s stabilitets och tillväxtpakt med anledning av coronaviruset. De befintliga reglerna för högsta tillåtna statsskuld och högst tillåtna budgetunderskott  ska inte gälla de stora satsningar som nu görs för att stimulera ekonomin.

Riktlinjer för EU-ländernas gränsåtgärder
EU:s stats- och regeringschefer enades på onsdagen om att införa reseförbud in i unionen. EU-kommissionen påpekar att riktlinjerna till länderna om gränsåtgärder har tagits fram av folkhälsoskäl, samtidigt måste det säkerställas att varor kan nå fabriker, affärer, patienter och sjukvården. Nya riktlinjer för en gemensam och samordnad strategi för gränsöverskridande transport ska därför införas. Detta med syftet att säkerställa att leveranskedjorna i hela EU fortsätter att fungera.

Medlemsländerna uppmanas att utse ”gröna gränsövergångar” inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). De gröna gränsövergångarna bör vara öppna för alla godstransportfordon, oavsett vilka varor de transporterar. Det bör inte ta mer än 15 minuter att passera gränsen, inklusive kontroller och hälsoscreening.  “Vår vägledning avser att skydda EU:s leveranskedjor i denna svåra situation och säkerställa att både varor och transportarbetare kan färdas dit de behövs – utan dröjsmål.” säger transportkommissionär Adina Vălean. Läs mer på EU-kommissionens hemsida.

Europeiska standarder för medicinsk utrustning 
EU har tillsammans med medlemsstaterna infört en rad nya standarder för medicinsk utrustning, för att på så sätt underlätta produktionen och rörligheten av dessa produkter på den inre marknaden.

Telekomdatabaser i kampen mot coronaviruset
EU:s medlemsländer använder i allt större utsträckning telekomdatabaser i kampen mot Coronaviruset. Genom att använda data från personers mobiltelefoner ökar kunskapen om befolkningsrörelser och därmed även möjligheten att identifiera var de infekterade människorna befinner sig. Syftet är att ligga steget före smittkurvan, kunna identifiera smittade och vidta åtgärder.

Nu uppmanar även EU-kommissionen europeiska telekomföretag att dela anonymiserad och aggregerad data från människors mobiltelefoner till EU för att spåra hur viruset sprider sig. EU-kommissionen poängterade att insatsen skulle respektera unionens integritetsregler och lagstiftning om e-sekretess.

EU COVID-19 Healthcare Pressure Indications 

Ett nytt EU-finansierat projekt har lanserats som delar data och uppgifter om hur Covid-19 utbrottet påverkar de europeiska sjukvårdssystemen. Läs mer om projektet.

EU-finansiering till Coronaforskning 
EU-kommissionen har samlat 140 miljoner euro i forskningsfinansiering för att bekämpa Covid-19. Kommissionär Mariya Gabriel, ansvarig för bland annat innovation och forskning, hyllas nu av parlamentariker. Läs mer här.

750 miljarder euro från Europeiska centralbanken 
Europeiska centralbanken lanserar ett stödprogram om 750 miljarder euro för att stödja ekonomin i euroländerna under Coronautbrottet. Mer om detta i Europaportalen