Digitala Europas arbetsprogram

Digitalisation, Technology | 02-05-2023

Den 24 mars antog Europeiska kommissionen arbetsprogrammet för 2023–2024, för Europas digitala omställning och cybersäkerhet, inom programmet för ett digitalt Europa. Med den snabbt växande digitaliseringen har bland annat arbetet mot cyberhot blivit avgörande för skydd av ekonomi, friheter och värderingar samt demokratin.

Programmet för ett digitalt Europa
Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) är EU:s finansieringsprogram för EU:s budgetperiod 2021–2027 vilket syftar till att stärka Europas tekniska suveränitet och främja digitala lösningar till gagn för medborgare, offentliga förvaltningar och företag. Genom olika arbetsprogram, som omfattar strategiska investeringar, bidrar DIGITAL till att uppnå de digitala målen satta för Europas digitala decennium. Det verkar kompletterande till investeringar inom andra EU-finansieringsprogram såsom Horisont Europa för forskning och innovation, samt till fonden för ett sammanlänkat Europa för digital infrastruktur. DIGITAL inrättades för att vägleda EU i arbetet med den gröna och digitala omställningen. Den 24 mars antog Europeiska kommissionen två arbetsprogram för de kommande två åren, 2023–2024, med en total budgetering på nästan 1,3 miljarder euro. Arbetsprogrammen har särskilda mål och inriktas på ämnesområdena digital omställning, respektive cybersäkerhet.  

Det huvudsakliga arbetsprogrammet för ett digitalt Europa
Det huvudsakliga arbetsprogrammet omfattar utbyggnaden av projekt som använder digital teknik inkluderat områden såsom AI, data, molntjänster, klimat- och miljöskyddsteknik, samt avancerade digitala färdigheter. Exempel på projekt som ska stödjas är utbyggnaden av gemensamma dataområden vilka kommer att bidra till gränsöverskridande datadelning för att säkerställa Europas globala konkurrenskraft och datasuveränitet. Arbetsprogrammet kommer också att bland annat underlätta ett snabbare införande av AI-teknik i Europa, investera i att ta itu med klimat- och miljöskyddsutmaningar, samt se till att högre utbildningskurser i avancerad digital teknik inrättas och tillhandahålls.  

Arbetsprogram för cybersäkerhet
Parallellt med det huvudsakliga arbetsprogrammet antogs även ett arbetsprogram med fokus på cybersäkerhet i syfte att stärka EU:s kollektiva motståndskraft mot cyberhot. Skadliga cyberaktiviteter hotar inte enbart Europas ekonomier men också europeiska friheter och värderingar, genom bland annat försök att negativt påverka sammanhållningen och demokratin i Europa. Med den snabbt växande digitaliseringen har skydd mot cyberhot blivit avgörande och programmet syftar till att främja gränsöverskridande samarbete via expansiva åtgärder, öka arbetet med både identifiering av och svar på cyberhot, samt förbereda gemensamma åtgärder för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik, forskning samt nät- och informationssystem. Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet kommer att ansvara för implementeringen av arbetsprogrammet.

Vad kan förväntas av arbetsprogrammen?
Det huvudsakliga arbetsprogrammet för ett digitalt Europa inkluderar åtgärder som kommer att stödja teknik som är strategiskt viktig för Europas framtid. Finansiering finns att vänta för att bland annat utveckla en säker samarbetsplattform för flygindustrin, investera i gemensam europeisk infrastruktur för intensivvårdsavdelningar, öka koordinering av AI test- och experimentanläggningar samt öka unga elevers digitala färdigheter. 

Åtgärder inom arbetsprogrammet cybersäkerhet inkluderar bland annat finansiering för att utveckla en mekanism för nödsituationer gällande cybersäkerhet. Det är ett initiativ som Europeiska kommissionen föreslog den 18 april i cybersolidaritetsakten. Dessutom ämnar arbetsprogrammet att stärka nationella centrum för gränsöverskridande säkerhetsoperationer (SOC’s) och regionala kontrollrum avsedda att övervaka, förutsäga och svara på cyberincidenter. Tanken är att skapa SOC’s som täcker regioner som Östersjön som ett sätt för medlemsstater att dela information om cyberhot med sina närmaste grannar. Sammantaget bör dessa bilda en så kallad ‘cybersköld’ för att samordna svar på cyberhot, via en europeisk infrastruktur som upprättas under cybersolidaritetsakten och finansieras under programmet för ett digitalt Europa.  

Ansökningsomgångar för finansiering
Arbetsprogrammens första ansökningsomgångar väntas offentliggöras i maj 2023 efterföljt av flera utlysningar efter sommaren. Ansökningsomgångarna kommer att vara öppna för offentliga förvaltningar, företag och andra enheter från EU:s medlemsstater, Efta/EES-länderna och länder som är associerade till programmet för ett digitalt Europa.   

Läs mer om hur du kan få finansiering här. 

/Gabriel Carlin, EU Policyhandläggare och Jacqueline Claesson, trainee på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel