Ett gemensamt europeiskt hälsodataområde

Health, Regional Policy | 09-06-2022

Det Europeiska Kommissionen lade den tredje maj fram förslag om ett gemensamt europeiskt hälsodataområde. Kommissionen vill inom ramen för EU:s datastrategi, etablera sektorsspecifika dataområden för att öka delning och tillgången av olika typer av data och förslaget är det första dataområdet.

Om förslaget

Förslaget om ett gemensamt europeiskt hälsodataområde syftar till att undanröja hinder för datadelning mellan medlemsstaterna och att göra det möjligt för EU att till fullo utnyttja den potential som kommer av säker delning, användning och återanvändning av hälsodata. Kommissionen vill underlätta människors åtkomst till sina hälsodata, bland annat för att underlätta delning av data med vårdpersonal inom unionen och att EU-invånare ska kunna ta ut mediciner i alla EU:s medlemsstater. Kommissionen vill också göra det lättare att använda hälsodata för forskning, innovation och beslutsfattande. Genom förslaget vill kommissionen främja forskares, offentliga institutioner och industrins tillgång till stora mängder hälsodata av hög kvalitét, för att utveckla nya behandlingar, läkemedel eller andra medicinska produkter som förbättrar vården. Aktörers åtkomst till den här typen av data ställer höga krav på sekretess och integritetsskydd och kommissionen vill att medlemsstaterna inrättar särskilda myndigheter som ska hantera ansökningar om åtkomst till hälsodata.

Kommissionen beräknar att en effektivisering av tillgång och delning av hälsodata inom vården, och utnyttjande av hälsodata för forskning och innovation kan medföra besparingar för EU på omkring elva miljarder euro de kommande tio åren.

Påverkan på medlemsstaterna

Etableringen av ett hälsodataområde förutsätter dock ökad digitalisering och utbyggnad av gränsöverskridande infrastruktur på nationell nivå. Medlemsstaterna kan använda medel inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens för att finansiera vissa delar av hälsodataområdet. Kommissionen har dessutom frigjort 810 miljoner euro i stöd från programmet EU för hälsa, programmet för ett digitalt Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa och Horisont Europa.

Vad innebär förslaget för Stockholmsregionen

För Stockholmsregionen är förslaget av intresse, då regionen är en en stark life scienceregioner, med världsledande akademiska miljöer och näringsliv. Exempelvis är hälsodataresurser i form av Centrum för Hälsodata en viktig förutsättning för forskning och innovation.

Läs Stockholmsregionens Europaförenings positionspapper om hälsodata här.

/Tobias Eriksson, EU Policyhandläggare vid Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel