Färdplan för initiativet avfallstransporter – översyn av EU-reglerna  

Environment, climate and energy, Transport | 25-03-2020

EU-kommissionen presenterade nyligen färdplanen för initiativet avfallstransporter – översyn av EU-reglerna. Syftet med initiativet är att EU:s regler ska främja den cirkulära ekonomin och minska exporten av avfall.

För att uppnå syftet bör exempelvis ett bättre system för inspektioner införas och åtgärder bör vidtas mot olagliga transporter samt för avfallstransporter till länder utanför EU som skadar hälsan eller miljön. EU-kommissionen överväger även att förbättra reglerna för avfallstransporter genom att minska “onödiga lagstiftnings- och administrativa bördor.”

I färdplanen framställs att de föreslagna åtgärderna kommer att öka avfall till återvinningsanläggningar i EU, vilket kan skapa stordriftsfördelar inom återvinningssektorn och resultera i en minskning av priserna på återvunna material som sedan återförs i ekonomin som sekundära råvaror.

  • Medborgare och intressenter uppmanas särskilt att ge synpunkter på EU-kommissionens färdplan genom ett offentligt samråd som är öppet fram till den 8 april.
  • EU-kommissionen förväntas anta förslaget i första kvartalet 2021.