Diskussion med EU-kommissionen om de nordiska huvudstädernas roll i EU:s gröna giv

Comments and articles, Environment, climate and energy | 07-10-2020

De nordiska huvudstäderna har höga målsättningar inom klimat och miljö och goda exempel från lokala projekt och strategier i stadsmiljö. Den lokala nivån har en viktig roll i implementeringen av åtgärderna inom ramen för EU:s gröna giv, varför det är viktigt att utbyta erfarenheter om vad som fungerar men även utmaningar på lokal nivå. Arrangerat av Stockholms EU-kontor tillsammans med våra nordiska vänner på Helsingfors, Köpenhamns och Oslos EU-kontor i Bryssel.

I samband med EU-kommissionens årliga konferens EU Green Week arrangerade vi den 7 oktober ett officiellt partnerevenemang digitalt, om urbana lösningar inom biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och natur/klimat: Green Deal and the Nordic Capitals: Urban solutions to climate, nature and biodiversity challenges. Evenemanget anordnades i samarbete med Helsingfors, Köpenhamn och Oslos EU-kontor.

De nordiska huvudstäderna har höga målsättningar inom klimat och miljö och goda exempel från lokala projekt och strategier i stadsmiljö. Den lokala nivån har en viktig roll i implementeringen av åtgärderna inom ramen för EU:s gröna giv, varför det är viktigt att utbyta erfarenheter om vad som fungerar men även utmaningar på lokal nivå. Evenemanget modererades av Louise Coffineau, rådgivare inom klimat- och miljöpolitik på det Brysselbaserade nätverket Eurocities.

Benjamin Caspar från EU-kommissionens generaldirektorat för miljöfrågor berättade inledningsvis om den nya strategin för biologisk mångfald och städers viktiga roll i detta arbete. Caspar framhöll att EU-kommissionen tar frågan på allvar och att biologisk mångfald har gått från att vara en nischad fråga till att bli en mer naturlig del av policyarbetet inom olika områden. Strategin består av fyra delar som går ut på att förbättra biologisk mångfald i Europa och samtidigt vara ledande i arbetet på global nivå. Som en del av arbetet kommer städer behöva presentera s.k. urbana gröna planer, ”urban greening plans” som beskriver bl.a. förekomst av olika arter och föroreningar. Han noterade att nordiska städer har kommit långt i detta arbete. EU-kommissionen kommer bistå och stötta städernas arbete genom bl.a. finansiering och en ny plattform för urbana gröna åtgärder som väntas lanseras 2021.

Gunilla Hjorth, ekolog på Miljöförvaltningen i Stockholms stad och projektledare för stadens nya handlingsplan för biologisk mångfald presenterade Stockholms handlingsplan. En nyckelkomponent är behovet av verktyg som förenklar hanteringen av biologisk mångfald i stadens olika arbetsprocesser. Det behövs en strategisk och holistisk ansats, analys av behov, förutsättningar och metoder. Gunilla menade att höga målsättningar på EU-nivå, inte bara inom biologisk mångfald, utan för vatten, jord och jordbruk, fungerar som stöd för det lokala arbetet. Läs mer om Stockholms stads arbete här.

Köpenhamns talare höll sig till samma tema och presenterade konkreta projekt som har stärkt den biologiska mångfalden i Köpenhamn, t.ex. betande kor och plantering av ängsblommor. Talaren från Oslo menade att klimatpolitik inte bara handlar om att minska utsläpp och att förhindra förlust och skador på miljö, natur, klimat – det handlar också om att göra städer till en mer attraktiv plats att leva. Helsingfors presenterade sin nya handlingsplan för cirkulär och delad ekonomi som fokuserar på byggande, upphandling, grönt avfall, delningsekonomin och företagsmodeller.

I ett avslutande anförande belyste Janine Alm Ericson (MP), medlem i Nordiska rådets utskott för en hållbar nordisk region, vikten av en ambitiös grön giv där nordiska huvudstäder kan vara ledande i hanteringen av kriser inom klimat, ekosystem och biologisk mångfald.

Inspelningen av evenemanget för dig som vill se i efterhand, nedan.