Mission nr 3: Canceruppdraget

Health, Research and Innovation | 18-01-2022

Europeiska Kommissionen lanserade i september förra året fem uppdrag inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa, som ska bidra till att ta itu med hanteringen av några av våra största globala utmaningar. Under hösten har Europakontoret lanserat en miniserie om de olika uppdragen och i den här artikeln tittar vi närmre på canceruppdraget.

Uppdrag och mål

Genom ett utmaningsdrivet arbetssätt, där man för samman insatser inom forskning och innovation, data och digitalisering, folkhälsa och medborgarengagemang, vill kommissionen bekämpa cancer och förbättra livet för 3 miljoner människor fram till 2030. Alla invånare i EU ska ha samma rätt till högkvalitativ vård, diagnostik och behandling liksom till läkemedel, oberoende av vilken medlemsstat man bor i eller kommer ifrån. Uppdraget bygger på fyra policymål: öka kunskapen om cancer, förebygga, optimera program för diagnostik och behandling samt förbättra livskvaliteten för canceröverlevare och anhöriga.

Kommissionen har inom ramen för uppdraget ställt 378 miljoner euro i finansiering till förfogande för insatser som bygger på de fyra policymålen. Bland annat vill man öka kunskapen om cancer genom att senast 2023 etablera ett nätverk av cancerinfrastruktur, med syftet att få bättre förståelse om friska celler och cancerceller. För att öka livskvaliteten hos cancerpatienter vill man också inrätta ett digitalt europeiskt cancerpatientcenter, som bland annat ska bidra till ökad kunskap om ouppfyllda behov hos cancerpatienter och överlevande.

Uppdragsnav

Kommissionen vill genom utlysningar inom ramen för Horisont Europa inrätta nationella canceruppdragsnav (mission hubs). Syfte med naven är att skapa ett uppdragsekosystem i EU och på så sätt bidra till samverkan och dialog mellan regionala och nationella myndigheter, när det gäller genomförandet av uppdraget. Tanken är också att hubbarna ska bidra till engagemang hos och dialog med medborgarna. För att främja den politiska dialogen vill kommissionen också inrätta ett nätverk av nationella cancerkontaktpunkter.

Nästa steg och möjligheter till deltagande

Regional och lokal nivå väntas spela en viktig roll i deltagandet i och genomförandet av uppdraget. Det eftersom hälso- och sjukvården är en kompetens som ligger hos medlemsstaterna. I vissa medlemsstater, så som i Sverige, har man till exempel valt att fördela ansvaret för hälso- och sjukvården helt eller delvis på regionala och lokala aktörer.

Under hösten 2021 har kommissionen arbetat med att uppdatera Horisont Europas arbetsprogram för 2021–2022, vilket presenterades den 16 december. Det framgår bland annat att cirka 670 miljoner euro i finansiering allokeras till de fem uppdragen. Mer information om arbetsprogrammet och dess utlysningar hittar ni här.

Kommissionen har dessutom öppnat en utlysning där man söker nya experter till styrelserna för canceruppdraget och de övriga fyra uppdragen (mission boards). Styrelserna består av upp till 15 medlemmar med expertis inom respektive område. Deadline för utlysningen är den 2 februari och ni hittar mer information här.

/Tobias Eriksson, Policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor