Ny EU-strategi för hållbar och smart mobilitet - så påverkas Stockholmsregionen

Environment, climate and energy, Transport | 09-12-2020

För en växande Stockholm-Mälarregionen är ett hållbart tillgängligt transportsystem grundläggande för samhällsutvecklingen. En välfungerande infrastruktur är en förutsättning för att stärka EU:s och tillika Stockholmsregionens konkurrenskraft. Den 9 december presenterade EU-kommissionen en ny strategi för hållbar och smart mobilitet. Med koppling till EU:s gröna giv ska strategin bidra till att utsläppen från transportsektorn minskar med 90 procent till 2050. Regioner och kommuner i Sverige har tydliga uppdrag och ansvarsområden inom transportpolitik och det är därför viktigt att bevaka implementeringen av strategin och kommande åtgärder, ex. infrastruktur för låg- och nollutsläppsfordon.

Den 9 december presenterade EU-kommissionen en ny strategi för hållbar och smart mobilitet och en handlingsplan med 82 initiativ inom tio centrala områden. Strategin ska bidra till att uppnå mobilitetsmålen i EU:s gröna giv, med resultatet att utsläppen från transportsektorn ska minska med 90 % till 2050.

Strategin ”kommer att förändra hur människor och varor förflyttas i Europa” och möjliggöra kombination av olika transportslag under samma resa, säger EU-kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för den gröna given, Frans Timmermans. EU:s transportkommissionär Adina Valean belyser att företag behöver ”ett tydligt regelverk för de gröna investeringar som kommer att behövas under de kommande årtiondena”.

Strategin har ett antal långsiktiga målsättningar. Till 2030 ska bland annat trafiken på höghastighetsjärnvägar fördubblas, automatiserad mobilitet ska byggas ut och minst 100 europeiska städer ska vara klimatneutrala. Till 2050 vill kommissionen att det transeuropeiska transportnätet ska vara färdigställt, att godstrafik på järnväg ska vara fördubblad och att i stort sett samtliga personbilar, lätta lastbilar, bussar och nya tunga fordon är koldioxidneutrala.

Handlingsplanen syftar bland annat till att öka nyttjandet av rena fordon och alternativa bränslen för samtliga transportsätt, främja innovation och investeringar inom mobilitet och möjliggöra hållbara konsumentval. Åtgärder är bland annat att utveckla cykelinfrastruktur, främja installationen av laddstationer för elbilar i offentlig miljö och att möjliggöra multimodala transporter.

Läs mer om förslagen i EU-kommissionens pressmeddelande och dokumentet med vanliga frågor och svar. Strategin i sin helhet finns tillgänglig här och handlingsplanen finns här. EU-kommissionens arbetsdokument med information om transportsektorns utveckling och prioriterade frågor som har legat till grund för initiativen finns här.

 

Varför viktigt för Stockholm?

Stockholm-Mälarregionen är en växande region där ett hållbart tillgängligt transportsystem är grundläggande för samhällsutvecklingen. Utbyggnad av välfungerande infrastruktur är en förutsättning för att stärka EU:s och tillika Stockholmsregionens konkurrenskraft. Därtill har Stockholm kommit långt i arbetet med transportsektorns klimatomställning och är världens första region med fossilfri kollektivtrafikflotta på land.

Regioner och kommuner har tydliga uppdrag och ansvarsområden inom transportpolitik och omfattas i stor utsträckning av EU-lagstiftning och andra initiativ. Det är därför viktigt att bevaka implementeringen av EU-kommissionens strategi och handlingsplan och att följa de nya initiativ som ska presenteras de kommande åren. Enligt strategin ämnar EU-kommissionen föreslå åtgärder som ska främja utrullning av infrastruktur för låg- och nollutsläppsfordon samt städers nyttjande av nollutsläppsfordon. Andra åtgärder syftar till att uppmuntra storskalig utrullning av hållbara bränslen inklusive inom sjöfarten.

Bland de konkreta initiativ som är relevanta att bevaka återfinns bland annat revideringen av förnybartdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda, revideringen av TEN-T-förordningen, nya regler för utsläppsgränser för fordon, revideringen av direktivet för infrastruktur för alternativa bränslen och det nya initiativet FuelEU Maritime som ska främja hållbar sjöfart. En komplett lista över kommande initiativ finns i handlingsplanen.

 

Sofia Mohlin, Senior EU Policy Manager
+32 (0) 473 94 27 74
sofia.mohlin@stockholmregion.org
Stockholm Region EU Office, Bryssel