Rapport från EU Sustainable Energy Week den 22–26 juni 2020: “Boosting the European Green Deal renovation wave”

Comments and articles, Environment, climate and energy | 02-07-2020

Under seminariet diskuterades EU-kommissionens nya renoveringsinitiativ som syftar till att göra byggnader mer energieffektiva och minska koldioxidutsläppen i linje med EU:s klimatmål.

(Bild av Skeeze från Pixabay)

Cristina Lobillo, chef för energipolitiken i EU-kommissionens generaldirektorat för energi

Lobillo framhöll att renoveringsvågen som presenteras i september skulle bidra till att uppnå EU:s mål om klimatneutralitet och ökad energieffektivitet. Byggsektorn är den största energikonsumenten i Europa som står för 40 % av energiförbrukningen och 36 % av EU:s växthusgasutsläpp. Renoveringsvågen kommer också att bidra till den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen genom att skapa nya arbetstillfällen och involvera lokala små- och medelstora företag i byggnadsprocesser. Medborgare gynnas av lägre energikostnader, förbättrade levnadsvillkor och minskad risk för energifattigdom.

Miapetra Kumpula-Natri, Europaparlamentariker (S&D) 

Kumpula-Natri har skrivit en initiativrapport om byggnadsrenoveringar och noterade att byggnadsrenoveringar kan leda till signifikanta energibesparingar och att den totala energiförbrukningen skulle kunna reduceras med 26 procent. Kumpula-Natri ville införa en så kallad ”one stop shop” för information, råd och finansiering gällande byggnadsrenoveringar. Därtill efterfrågades minimikrav för energiprestanda som har varit en framgångsrik åtgärd i Nederländerna, Storbritannien och Belgien.

Kumpula-Natri uppmärksammade det stora investeringsbehovet: 75 miljarder euro skulle behövas för att säkerställa att europeiska byggnader var tillräckligt energieffektiva till 2050. Handlingsplanen för cirkulär ekonomi hade en viktig roll när det gäller hantering av renovering och byggnadsmaterial, vilket motsvarar 35 procent av EU:s totala avfall. Återvinning av byggnadsmaterial och en livscykelanalys måste därför prioriteras  i EU-lagstiftning.

Thorsten Herdan, GD för energipolitik, Tysklands federala departement för ekonomi och energi

Herdan lyfte bland annat Tysklands prioriteringar inför det kommande ordförandeskapet i ministerrådet. Tyskland har ökat renoveringstakten genom så kallade incitamentsprogram. Det första programmet hade en rådgivande funktion för att öka energieffektiviteten i byggnader medan det andra programmet syftade till att öka incitament att använda förnybar energi. Tyskland kommer under ordförandeskapet stötta andra medlemsländers arbete och lyfta goda exempel från Tyskland och andra länder.

Adrian Joyce, generalsekreterare för EuroACE

Som representant för den europeiska alliansen av företag för energieffektivitet i byggnader underströk Joyce vikten av att fokusera på djupet och ambitionerna med renoveringen och inte bara ha ett ensidigt fokus på renoveringsnivån. Joyce efterfrågade en integrerad renoveringsplan som inte enbart behandlade renovering av enskilda byggnader utan om hela miljön runtomkring. När det gäller finansiering framhöll Joyce att existerande fonder borde ha en sektorspecifik prioriteringsordning.