Regionala knutpunkter för innovation

Regional Policy, Research and Innovation | 07-06-2023

Den 28 mars presenterade Europeiska kommissionen intresseanmälan för regionala knutpunkter för innovation (Regional Innovation Valleys: RIV), vilket är en del i ett av fem flaggskeppsinitiativ inom ramen för EU:s agenda för innovation. Regionala knutpunkter för innovation ska stödja interregionala samarbeten samt främja regionala innovationsekosystem och insatser som stärker teknik och innovation.  

Sammanhållning och innovation blir allt mer sammankopplade 

Europeiska kommissionen har under de senaste åren lanserat flertalet initiativ som ämnar bidra till ett samordnat innovationsekosystem, där innovationsinsatser och sammanhållning ska bidra till att genomföra EU:s politiska agenda, inte minst när det kommer till den gröna och digitala omställningen. Piloten för Partnerskap för regional innovation (PRI) och uppföljningen RIV är båda del av EU:s arbete att föreslå nya metoder för regionerna att arbeta med och hitta synergier med övriga insatser. Den regionala och kommunala nivåns roll att främja innovation, genom samarbete och med stöd från EU, får allt mer utrymme i EU. Detta ger medel och incitament att vara med och bidra samt påverka för regional utveckling i hela EU.  

Regionala knutpunkter för innovation för starkare sammanhållning 

Regionala knutpunkter för innovation syftar till att tackla samhälleliga utmaningar på regional och lokal nivå, främja en starkare sammanhållning och samtidigt bidra till EU:s strategiska prioriteringar. Ambitionen är att RIV ska hjälpa Europa att bli en global ledare inom djupteknologisk innovation och nystartade företag. Förutom att stärka innovationsekosystemen i hela EU ämnar RIV att bättre sammankoppla olika innovationsaktörer samt motverka innovationsklyftan mellan mer och mindre innovativa regioner i enlighet med den nya europeiska innovationsagendan 

Minst 100 regioner ska utnämnas till regionala knutpunkter för innovation (RIV) 

Europeiska kommissionen ämnar, inom ramen för initiativet, att utnämna minst 100 regioner till så kallade regionala knutpunkter för innovation (RIV) vilka ska arbeta tillsammans för att förbättra samordningen av regionala investeringar som berör forskning och innovation.  

Två olika tillvägagångsätt för att bli en RIV – vad gäller? 

Europeiska kommissionen har presenterat två olika tillvägagångssätt för att klassificeras som en RIV. För det första finns en intresseanmälan för att bli en regional knutpunkt för innovation där formulär ska fyllas i utifrån existerande och planerade initiativ i enighet med innovationsagendan. För det andra har en utlysning presenterats som tillhandahåller finansiella medel som syftar stödja interregionala innovationsprojekt. 

I) Den 28 mars lanserades inbjudan till intresseanmälan för att bli en regional knutpunkt för innovation. Intresseanmälan öppnade den 28 mars och är öppen till och med den 18 september. Läs mer här.  

II) Europeiska kommissionen har även inlett de första utlysningarna för RIV inom ramen för de europeiska innovationsekosystemen (EIE) inom Horisont Europa och de interregionala innovativa investeringarna (I3). Ansökningsomgångarna öppnade den 17 maj och är öppna till den 17 oktober.  Tillsammans ska konsortiet välja ut och utveckla 3–4 interregionala innovationsprojekt som går i linje med den nya europeiska innovationsagendan och andra relevanta strategier inom EU. Läs mer här. 

/Gabriel Carlin, EU Policyhandläggare och Jacqueline Claesson, trainee på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel