Stockholm EU session om Regionkommittén

Events, Regional Policy | 08-11-2022

Den 27 oktober anordnade Stockholmsregionens Europakontor höstens andra Stockholm EU Session som den här gången handlade om Regionkommittén, ett av EU:s rådgivande organ. Inbjuden talare var Jelena Drenjanin, kommunalråd i Huddinge kommun och ledamot i Regionkommittén sedan 11 år tillbaka. Sessionen är en del av en serie kortare seminarier om aktuella frågor och initiativ på EU-agendan med en särskild koppling till Stockholmsregionen.

Regionkommittén – en brygga mellan EU, regioner och kommuner 

Regionkommittén bildades år 1994 som ett svar på den kritik som tidigare riktats mot EU om att beslut togs för långt ifrån medborgarna. Regionkommittén är det enda formella EU-organ där den lokala och regionala nivån har en direkt representation i en EU-institution. I uppdraget som rådgivande organ ger Regionkommittén inspel till den EU-lagstiftning som bereds inom frågor som exempelvis mobilitet, miljö och sysselsättning. Det är en viktig instans, då två tredjedelar av EU:s lagstiftning rör frågor av lokalt och regionalt intresse och ungefär hälften av kommuner och regioners dagordningspunkter påverkas av beslut på EU-nivå.  

Regionkommittén består av 329 ledamöter och 329 suppleanter från samtliga EU-länder och är, likt Europaparlamentet, indelade efter politiskt parti. Sverige representeras av 12 ledamöter och 12 ersättare som alla har politiska uppdrag i svenska kommuner och regioner. Processen för att utse representanterna inleds med att Sveriges kommuner och regioner (SKR) föreslår företrädare, med hänsyn till jämn fördelning av kön, område och parti, till Näringslivsdepartementet som formellt sedan utser representanterna. Regionkommittén träffas sex gånger om året i Bryssel för plenarsessioner.  

Stockholmsregionen i Regionkommittén 

Inbjuden talare, Jelena Drenjanin från Huddinge kommun, delade med sig av sina erfarenheter i Regionkommittén. Hon berättade att varje ledamot har två tilldelade utskott, men att den svenska delegationen har valt att även engagera de 12 ersättarna i varsitt utskott. Tanken är att öka inkluderingen av ersättarna och på så vis även öka engagemanget bland samtliga ledamöter. Det är annars kutym att varje ledamot deltar i två utav sex utskott.  

Utskotten träffas fem gånger per år och bereder yttranden, som sedan läggs till omröstning under plenarsessionerna. Beredningen av yttranden sker under ansvar av en rapportör som utses av utskottet. Jelena Drenjanin har tidigare varit rapportör för “EU:s strategi för utrotande av människohandel 2012–2016”. Hon berättade att arbetet gav en fördjupad insyn i frågan ur ett europeiskt perspektiv och även lärdomar i rollen som lokalpolitiker.  

Under presentationen lyftes också demokratiperspektivet och de möjligheter som finns för medborgarna att påverka EU-politiken. Drenjanin menade att ett tydligt exempel på vad som gjorts för att stärka demokratin i Europa är Framtidskonferensen (COFE), som avslutades den 9 maj i år, där EU:s medborgare bjudits in till dialog om EU:s framtid i syfte att demokratiskt förankra arbetet. Konferensen har kritiserats av många inte minst på grund av bristerna i att nå ut till allmänheten, men den är också den första av sitt slag i världen. 

Avslutningsvis belystes vikten av de möjligheter som finns med europeiskt och internationellt samarbete. Drenjanin menade att vi aktivt behöver arbeta för att Sverige inte ska hamna efter och tappa sin ställning som attraktivt land, när det gäller jobbmöjligheter, kompetens, innovation och mycket mer.

Presentation
Du kan ta del av presentationen här 

Läs mer
Vill du veta mer om Regionkommittén och deras arbete finner du det här. Nästa plenarsession hålls den 30 november till 1 december. 

/ Elsa Josefsson, trainee på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel