SveReg-konferensen 2023 i Bryssel 

Events, Regional Policy | 04-07-2023

SveReg-konferensen är en återkommande konferens där svenska regioner mötts i syfte att dela och förmedla information om EU-perspektivet på framtidens politik för hållbar regional utveckling, samt främja en regional och lokal dialog i samspel med nationell nivå för att kunna forma en bred svensk position i frågan. I år hölls konferensen i Bryssel på Regionkommittén. Huvudbudskapet var tydligt: "Svenska regioner och städer stödjer och deltar aktivt i att driva positioner om framtidens stads- och regionalpolitik på EU-nivå och är redo att delta i samtal om EU:s framtida prioriteringar inom sammanhållningspolitiken". 

Om SveReg-konferensen

Under en två dagar lång konferens i Bryssel samlades ledande företrädare på EU-nivå och från europeiska regioner och nätverk för att diskutera hur svenska regioner och kommuner vill medverka till att forma sammanhållningspolitiken. EU:s framtida regionalpolitik är en aktuell diskussion, också därför att EU-finansieringen har stor påverkan på det regionala och lokala utvecklingsuppdraget. Den skyndas dessutom på i och med att EU-kommissionen om något år presenterar förslag inför nästa EU-programperiod, med start år 2028. 

Om sammanhållningspolitiken 

Sammanhållningspolitik är EU:s strategi för att stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen i unionssamarbetet genom att minska skillnaderna i utvecklingsnivån mellan regionerna. Sammanhållningspolitiken benämns ofta som EU:s främsta investeringspolitik och står för en tredje del av EU:s totala budgetram och syftar till att stödja skapandet av arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling, medborgares livskvalité och företagens konkurrenskraft. Sammanhållningspolitiken är indelad i tidsperioder så kallade programperioder och just nu befinner vi oss i programperioden 2021 – 2027.   

2017 lanserades en allians för sammanhållningspolitiken av den europeiska regionkommittén i samarbete associationer för europeiska regioner och städer; sammanhållningsalliansen (Cohesion Alliance). Alliansen är ett samarbete mellan intressenter som arbetar för en fortsatt aktuell europeisk sammanhållningspolitik. Däribland ingår bland annat EUROCITIES, som Stockholms stad är involverad i och Central Pheripheral Maritime Regions (CPMR) som Region Stockholm är delaktig i.  

Huvudbudskap från konferensen 

Konferensens talare bestod utav bland annat svenska representanter i regionkommittén och från svenska regioner och kommuner, men även politiker från Europaparlamentet, representanter från EU-kommissionens generaldirektorat för regional politik (DG Regio) och Sveriges ständiga representation i Bryssel, samt representanter från intresseorganisationer, tankesmedjor och nätverk. Utifrån olika perspektiv beskrev samtliga talare aktuella utmaningar sammanhållningspolitiken står inför och arbetet hittills fick både ris och ros.  

Gästtalare Jelena Drenjanin, ledamot i europeiska regionkommittén från Huddinge kommun inledde konferensen gav en positiv framåtblick och manade till ökande engagemang från svenska regioner och kommuner. “Vi har krigat för att uppmärksamma den lokala och regionala nivån. Man måste verkligen arbeta tillsammans.” 

Alison Hunter, Senior rådgivare på tankesmedjan European Policy Centre (EPC) delade med sig av insikter från sin rapport om sammanhållningspolitikens identitetskris. Hunter menade att sammanhållningspolitiken behöver revitaliseras och omformas. “Rapporten uppmanar till större territoriell säkerhet!”

Sofia Alves, vice generaldirektör samt direktör för avdelningen för genomförande och institutionella relationer vid EU-kommissionens generaldirektorat för stads- och regionalpolitik (DG REGIO), lyfte att sammanhållningspolitiken påverkar alla regioner unikt. Alves menade att alla regioner står inför unika utmaningar och därmed har olika förutsättningar och svar på hur deras nuvarande och framtida utmaningar går att lösa.  

Avslutningsvis skickade samtliga talare med sig uppmaningen att politiken behöver engagera sig och visa ledarskap i hur den framtida sammanhållningspolitiken ska utformas. Talarna uppmanade inte bara politiken utan även konferensen deltagare att mobilisera tillsammans med andra regioner och kommuner för att uppmärksamma varför sammanhållningspolitiken inte bara ska bevaras, utan prioriteras mer. 

Framåtblick 

Trots att EU knappt är halvvägs in i nuvarande programperiod som sträcker sig till 2027, förs blickarna framåt inför vad som komma skall inom sammanhållningspolitiken till 2028. EU-kommissionens förslag till budget och program ska så småningom presenteras för att sedan diskuteras och förhandlas i både Europaparlamentet och bland medlemsstaterna. Under hösten väntas EU-kommissionens halvtidsutvärdering av EU:s långtidsbudget presenteras, sammanhållningsalliansen (Cohesion Alliance) väntas presentera sin position i början av nästa år, samtidigt som nionde sammanhållningsrapporten ska redovisas. SveReg-konferensen uppmuntrade regionala och lokala aktörer att ta fram positioner så snart som möjligt, för att hinna spegla in positioner till rätta aktörer och inom tidsramen.  

Läs mer

Du kan läsa mer om konferensen och ta del av presentationerna här.

/Rebecca Timm, Strategisk kommunikatör och Gabriel Carlin, EU Policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel