Utvecklingen av ChatGPT

Digitalisation, Technology | 02-05-2023

Europaparlamentet har föreslagit nya bestämmelser inom ramen för AI-förordningen för att reglera utvecklingen av kraftfull AI-teknik, inklusive den aktuella generativa AI modellen, ChatGPT. Förslagen markerar EU:s betydande ansträngning för att kontrollera de snabba framstegen inom AI, som utvecklas i högre takt än väntat.

Snabb utveckling inom ChatGPT väcker reaktioner inom EU 

Frågetecken växer i Europa kring den enormt snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI). AI för allmänna ändamål, inkluderat grundmodeller som ChatGPT, förändrar snabbt hur AI-system byggs och distribueras. Den snabba utvecklingen av OpenAI:s, ChatGPT, har gjort både beslutsfattare och AI-observatörer oroliga för en oreglerad, okontrollerad teknik som kan ha betydande inverkan på individers rättigheter.

Dataskyddsmyndigheter runt om i Europa har även slagit larm om de potentiella integritetskränkningar som kommer från kraftfulla AI-systems förmåga att tillämpa kunskap från en uppgift till en annan, inklusive hantering av personuppgifter från deras användare. Samtidigt varnar EU:s brottsbekämpande organ, Europol, för att generativa AI-system kan användas för online bedrägerier, desinformation och andra cyberbrott.

Stora språkmodelltjänster som ChatGPT kan gynna företag och enskilda användare men också utgöra en brottsbekämpande utmaning vid användning av aktörer med skadliga avsikter. Även AI-experter är bekymrade över avsaknaden av reglering, där bland annat den AI-fokuserade tankesmedjan Future of Life Institute (FLI), publicerat ett brev som kräver en sex månaders lång paus med avancerade AI-experiment.   

Diskussioner i EU-institutionerna
I EU-institutionerna har ChatGTP diskuterats i relation till vad som kallas AI-system för allmänna ändamål, vilka kännetecknas av stort minne, mycket data och kraftfulla hårdvaror samt är avsedda för att utföra allmänt tillämpliga funktioner såsom språkbehandling, översättning samt bild- och taligenkänning. Politisk uppmärksamhet ägnas runt om i Europa på den snabba utvecklingen av ChatGPT och liknande AI-system. Diskussioner i Europaparlamentet berör för närvarande dels skyldigheter för leverantörer av dessa modeller och dels ansvar för ekonomiska aktörer som är inblandade. Europaparlamentet har vidare diskuterat striktare regler för grundmodeller, vilka inkluderar generativa AI-system som ChatGPT, och att eventuellt särskilja dem från AI-system för allmänna ändamål.

Flera europeiska dataskyddsmyndigheter har även efterfrågat mer samordning och koordinerade beslut på europeisk nivå av AI-chatboten som väntas stå inför ökad granskning. Som svar på den växande oron tillkännagav europeiska dataskyddstyrelsen (EDPD) den 13 april en arbetsgrupp för att samarbeta och utbyta information om hur EU-lagar efterlevs för ChatGPT tillverkaren OpenAI. Arbetsgruppen kan ses som ett första steg mot en gemensam policy kring integritetsregler och AI.  

Reaktioner från europeiska länder
I väntan på lagstiftning om AI, inkluderat AI-system för allmänna ändamål, har nationella tillsynsmyndigheter för dataskydd vidtagit åtgärder. Italien tog beslutet den 31 mars att tillfälligt förbjuda all användning av ChatGPT utifrån argumentationen att den kunde bryta mot Europas dataskyddsförordning (GDPR). Italiens beslut har väckt oro över de potentiella riskerna och utmaningarna som AI innebär. Som ett resultat har andra europeiska länder börjat såväl överväga att införa liknande begränsningar som granska frågan i relation till risker utifrån bland annat dataskydd, desinformation, cyberbrottslighet och bedrägerier. Bland annat har en EU-kommissionär från Tyskland meddelat att en liknande blockering kan ske i landet. Tidigare har även Frankrikes dataskyddsmyndighet börjat granska klagomål på hur OpenAI:s verktyg hanterar persondata och efterfrågat mer information från Italien.  

Vad väntas framöver?
I december 2022 antog ministerrådet (medlemsländerna) sin ståndpunkt kring förordningen om harmoniserade regler för artificiell intelligens (AI-akten) medan den fortfarande diskuteras i Europaparlamentet. I Europaparlamentet har ett första utkast om hanteringen av AI-system för allmänna ändamål delats och ansvariga utskott (IMCO och LIBE) förväntas enas om en gemensam ståndpunkt den 11 maj, med förhoppningen att ha omröstning i plenum i mitten på juni.    

Nyckellagstiftare som arbetar med AI-akten har lovat att fastställa regler för att tygla AI-system för allmänna ändamål, vilka driver verktyg som ChatGPT.  I ett öppet brev den 17 april lovade 12 parlamentsledamöter i Europaparlamentet, över hela det politiska spektrumet som är involverade i AI-aktens utarbetande, att använda förordningen för att säkerställa att den nya vågen av kraftfull AI utvecklas i en människocentrerad, säker och pålitlig riktning. Innan lagstiftning finns på plats, väntas dock fortsatta diskussioner och reaktioner i såväl EU-institutionerna som övriga Europa.  

/Gabriel Carlin, EU policyhandläggare och Jacqueline Claesson, trainee på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel