Det spanska ordförandeskapet i ministerrådet har nått halvvägs

Comments and articles | 07-11-2023

Från och med den första juli tog Spanien över ordförandeklubban i Europeiska unionens råd (ministerrådet) efter Sverige och det spanska ordförandeskapet har nu nått lite mer än halvvägs. Vi har tagit oss en titt på vad som präglar ordförandeskapet och hur förhandlingar har gått inom frågor som digitalisering, forskning och innovation, sammanhållningspolitik, klimat, miljö, energi och transport.

Ordförandeskapets prioriteringar 
Det är femte gången Spanien håller i ordförandeskapet sedan landet gick med i EU 1986 och en speciell utmaning den här gången är att de även inledde halvåret med val i landet i slutet av juli, något som inte har hindrat arbetet i ministerrådet märkvärt. Det spanska ordförandeskapet går under mottot “Europa, närhet” (Europe, closer) som ska symbolisera landets närhet med det europeiska samarbetet. Det ska präglas av en tro på ett globalt, autonomt, digitalt och ekologiskt Europa där innovation och social rättvisa frodas. Den 15 juni lanserades det officiella spanska programmet som utgår från fyra prioriterade områden; re-industrialisering och öppen strategisk autonomi, den gröna omställningen och miljöanpassning, socioekonomisk rättvisa och stärkt europeisk gemenskap. 

Ett ordförandeskap innebär huvudsakligen att ett medlemsland ansvarar för att planera och leda mötena i rådet och företräder rådet i lagstiftningsarbetet tillsammans med kommissionen och Europaparlamentet. Ordförandeskapsrollen är roterande och fördelas mellan de 27 medlemsländerna på ett halvår vardera och Spanien ingår en så kallad trio tillsammans med Belgien och Ungern som har arbetat fram ett gemensamt program 

Digitalisering
Inom digitaliseringsområdet har det spanska ordförandeskapet ärvt trepartsförhandlingarna från det svenska ordförandeskapet gällande den omtalade AI-akten, där EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet ännu inte nått en överenskommelse. Två av de stora knäckfrågorna som präglat vårens och sommarens tekniska möten fokuserar på om AI-verktyg ska kunna användas för ansiktsigenkänning och vad som ska klassificeras som högrisksystem, samt medföljande krav. Vidare har det spanska ordförandeskapet fortsaätt arbetet med EU:s lagförslag om en europeisk digital plånbok, även känd som eIDAS. Innan svenska ordförandeskapet lämnade över till spanjorerna presenterades akten som nästan färdig då de tre parterna ska ha nått en provisorisk överenskommelse. Tre månader senare är akten fortfarande inte färdigutredd och nästa trepartssamtal väntas fortsätta den 8 november.  

Forskning och innovation
Bland det spanska ordförandeskapets prioriteringar inom forskning och innovation som presenterades innan sommaren, lades stort fokus på främjandet av regionala ekosystem, åtgärder för att minska EU:s innovationsklyftor och främjandet av synergier mellan forsknings- och innovationsfonderna med sammanhållningspolitiken. I slutet av sommaren höll det spanska ordförandeskapet ett informellt forskningsministermöte i Spanien, där ovanstående områden diskuterades. Områdena väntas ingå i rådslutsatsen som ska presenteras under höstterminen.  

Sammanhållningspolitik
Sammanhållningspolitiken har under det spanska ordförandeskapet fått mer rampljuset än under det svenska ordförandeskapet under våren. Senast den 29:e september höll Spanien i ett informellt ministermöte för EU-medlemsländernas ministrar ansvariga för sammanhållningspolitiken. Mötet fick titeln “Framåtblick mot sammanhållningspolitiken 2.0” och fokuserade bland annat på hur ett regionalt, lokalt och centralt samarbete kan effektiviseras. Under mötet diskuterades även förenkling av sammanhållningspolitikens byråkratiska processer och vad vi kan lära oss av faciliteten för återhämtning och resiliens.  

Klimat, miljö, energi
Ett av det spanska ordförandeskapets fyra mål handlar om att göra framsteg inom den gröna omställningen, vilket också har gjorts på flera områden. På klimatsidan har medlemsstaterna enats om EU:s förhandlingsposition inför COP28. Ordförandeskapet har också lyckats driva fram en överenskommelse mellan Europaparlamentet och medlemsstaterna angående förslaget till direktiv om mer konsumentmakt i den gröna omställningen. 

Inom miljö har det spanska ordförandeskapet även lyckats få medlemsstaterna att enas om sitt förhandlingsmandat angående avloppsdirektivet och förordningen om CO2 normer för tunga fordon. Trepartsförhandlingar pågår just nu med Europaparlamentet.  

När det gäller energi, enades energiministrarna om de resterande delarna av reformen av EU:s elmarknad i mitten på oktober, de andra delarna kom man överens om under Sveriges ordförandeskap. Det här var en framgång för det spanska ordförandeskapet, efter en månadslång förhandling mellan Frankrike och Tyskland om användningen av subventioner för energiinvesteringar inklusive kärnkraft.   

Trepartssamtal pågår om flera förslag såsom luftkvalitetsdirektivet, direktiv om byggnaders energiprestanda och förordningen om restaurering av natur. När det gäller restaurering av natur har diskussionerna gått långsamt framåt, trots att medlemsstaternas och Europaparlamentets positioner ligger nära varandra. Koalitionen av mitten – och högerpartier i Europaparlamentet håller hårt i sin position, samtidigt som medlemsstaterna är tveksamma till att gå ifrån sin position, särskilt eftersom de endast har en knapp majoritet bakom den. Förhoppningen är att förhandlingarna ska vara klara innan Spanien lämnar över ordförandeskapsklubban till Belgien.  

Transport
På transportområdet lyckades spanjorerna få medlemsstaterna att enas om sitt förhandlingsmandat angående Euro 7 förordningen, vilken reglerar utsläpp från fordon som inte är koldioxid. Europaparlamentet förväntas anta sin position i november vartefter trepartsförhandlingar kan inledas. Trepartsförhandlingar pågår om EU:s övergripande regler kring transportinfrastruktur, TEN-T förordningen, där målet är att vara klara till slutet på året.  

Framåtblick
Förutom de fyra prioriterade områdena så driver även det spanska ordförandeskapet vidare EU:s stöd för Ukraina, likaså humanitärt och solidariskt migrationsarbete och livsmedelssäkerhet, samt den europeiska hälsounionen där folkhälsa, sport och kultur står i fokus. På grund av de starka historiska relationerna till Latinamerika driver ordförandeskapet även vidare arbetet med de frihandelsavtal som finns mellan EU-Mercosur, Chile och Mexico.  

Näst på tur att hålla i ordförandeskapsklubban står Belgien, där dess huvudstad Bryssel får extra fokus i och med att många av EU:s institutioner är placerade där. Från huvudstadsregionens håll ser man redan tecken på att fokus kommer ligga på den gröna och digitala omställningen, rollen som en av EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer och det så kallade New European Bauhaus initiativet. Från nationellt håll kan man i det gemensamma trio-programmet se ett fokus på EU:s kompetenskraft, reindustrialisering och social rättvisa.  

/Anna Tranberg, EU Policyhandläggare, Gabriel Carlin, EU Policyhandläggare och Rebecca Timm, Strategisk kommunikatör på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel.