Nu sjösätts EU:s fem missions – ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar. De fem missions som nu har arbetats fram har sitt ursprung i forskning och innovation med olika projekt men innehåller också politiska åtgärder och lagstiftningsinitiativ.

Den 29 september publicerade Europeiska kommissionen ett meddelande om fem uppdrag, så kallade “missions”. Uppdragen är ett nytt koncept med vilket man ämnar lösa flera av de stora samhällsutmaningar vi står inför: bekämpa och förebygga cancer, hur vi klimatanpassar våra samhällen, skyddar våra hav, kan leva i grönare och mer hållbara städer och säkerställer goda markförhållanden och livsmedel. Meddelandet åtföljs av en implementeringsplan för varje mission som mer i detalj beskriver vad som ska genomföras de kommande åren.

Under förberedandet av Horisont Europa sattes mycket fokus på att öka effekten av den forskning och innovation som finansieras genom ramprogrammet och hur vi kan styra innovation för att lösa vår tids största globala utmaningar. Att innovation kan stimulera ekonomisk tillväxt är ingen nyhet men att innovation också kan driva på utvecklingen i en speciell riktning var något kommissionen tog fasta på. Begreppet missions tar tillvara på den här riktningen och är ett sätt att styra Europas tillväxt och EU:s policy agenda mot ett gemensamt mål. Det är också ett nytt sätt för kommissionen att arbeta på både inom organisationen, där flera direktorat och hela nio kommissionärer är inblandade och med intressenter från samhällets alla hörn. Allt för att få så mycket och så hållbart genomslag som möjligt.

De fem missions som nu har arbetats fram har sitt ursprung i forskning och innovation med olika projekt men innehåller också politiska åtgärder och lagstiftningsinitiativ. Arbetet med hur de ska implementeras är i full gång. Under 2020 har planer med detaljerade aktiviteter, investeringsstrategier och resultatindikatorer tagits fram, vilket nu har mynnat ut i de implementeringsplaner som nu har publicerats och det meddelande som beskriver mer generellt hur kommissionen ser på implementeringen. Det första arbetsprogrammet för Horisont Europa innehåller redan ett mindre antal utlysningar som ska lägga grunden för den framtida fulla implementeringen av missions.

För varje mission har en så kallad mission board,  som är en grupp experter med olika bakgrunder, varit med och utformat innehållet. I och med att arbetet nu går in implementeringsfasen kommer experterna nu att bytas ut och det kommer därmed bli möjligt att under hösten ansöka om att bli en av de 15 experterna per mission som kommer att ge råd om hur implementeringen ska gå till.

Ett av de mer intressanta mission där Stockholm har uttryckt ett särskilt intresse att delta är det om klimatneutrala och smarta städer där målet är att stötta, främja och lyfta fram god praxis från 100 europeiska städer i deras systemiska förändringsarbete till att bli klimatneutrala till år 2030. Tanken är också att de här städerna ska bli knutpunkter för experimentering och innovation som andra städer kan lära och använda sig av. Detta kommer att göras genom ett Climate City Contract (läs mer här, sida 19) som formaliserar arbetet där en intresseanmälan kommer att öppna under fjärde kvartalet i år.

/Anna Tranberg, EU Policy Officer på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel