Hur kan en välfungerande framtida europeisk marknad för negativa utsläpp utformas

Environment, climate and energy, Events, Press Release | 29-03-2022

(For english, please see below) Stockholmsregionens Europakontor bjöd den 15 mars in till ett webbinarium med fokus på utmaningen att skapa en välfungerande europeisk marknad för negativa utsläpp.

På webbinariet representerades den Europeiska kommissionen av Christian Holzleitner, chef på den enhet som arbetar med att ta fram ett förslag till lagstiftning om certifiering av koldioxidupptag. Förslaget planeras presenteras av EU-kommissionen i slutet av 2022.

Deltog gjorde även Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad, och lyfte fram det lokala perspektivet och hur städer kan använda sig av negativa utsläpp. Luhr tog bland annat upp att negativa utsläpp är ett av flera viktiga verktyg i stadens arbete för att bli klimatneutral till 2030 och klimatpositiv till 2040.

Anders Egelrud, VD för Stockholms stads största energibolag Stockholm Exergi, medverkade också. Egelrud berättade om anläggningen för bio-CCS vid kraftverket i Värtahamnen, som nyligen fått finansieringsstöd från EU:s Innovationsfond för vidareutveckling.

I diskussionen deltog också Jannicke Gerner Bjerkås, direktör för koldioxidinfångning och lagring på Fortum Oslo Varme. Gerner Bjerkås talade om en framtida europeisk marknad för negativa utsläpp och underströk bland annat vikten av att kunna handla med certifikaten och spårbarhet.

Efter de inledande presentationerna kretsade paneldiskussionen kring certifieringen av koldioxidupptag. Några principer som lades fram var bland annat vikten av varaktighet i upptaget av koldioxid, för att skapa förtroende för systemet, men också behovet av att möjliggöra för handel med certifikaten och säkra spårbarhet.

Även finansiering var ett ämne som berördes. Stockholms stad lyfte fram att den offentliga sektorn kan gå först men att det därefter behövs privata investerare för att följa upp och skapa storskaliga såväl som långsiktiga lösningar. Stockholm Exergi belyste vikten av att arbeta med motiverande lösningar för att utöka marknaden för negativa utsläpp. Förslagsvis skulle Energimyndighetens omvända auktioner för bio-CSS kunna användas som en möjlig lösning, där den aktör som levererar bio-CSS till den lägsta kostanden vinner anbudet.

En mer detaljerad summering inklusive paneldiskussionen finns här.

Presentationen från EU-kommissionen finns här.

Presentationen från Stockholm Exergi finns här.

Samrådet angående förslag till EU lagstiftning om certifiering av koldioxidupptag är öppen till och med den 2 maj 2022.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

How to develop a well-functioning EU market for negative emissions

 

On March 15 Stockholm Region EU Office invited a wide range of stakeholders to a webinar to discuss how to create a well-functioning EU market for negative emissions. The speakers included Mr Christian Holzleitner from the European Commission, who spoke about the upcoming EU legislation designed to put in place a certification system for carbon removals, that will be presented by the end of the year.

Ms Katarina Luhr, Vice Mayor of the City of Stockholm, spoke about the local perspective and how cities can use negative emissions. Ms Luhr underlined negative emissions as one of several important tools in the city’s initiative to become climate neutral by 2030 and climate positive by 2040.

Mr Anders Egelrud, CEO for the largest energy utility in Stockholm Stockholm Exergi, also took part in the discussion. Mr Egelrud presented Stockholm Exergi’s work on bioenergy carbon capture and storage (BECCS). A project for which they have recently received support from the EU Innovation Fund.

Ms Jannicke Gerner Bjerkås, Director of CSS at Fortum Oslo Varme, also joined the discussion to talk about negative emissions. Ms Gerner Bjerkås highlighted the need for tradability and traceability in the upcoming legislation on carbon removals.

Following the opening statements, the discussion focused on how the certification system for carbon removals should be designed. Key principles that were brought forward were how to ensure the permanence of the carbon removal to create trust in the system, as well as the need to make the certificates tradable and to ensure traceability.

In addition, the issue on financing was touched upon. The public sector can have a central role, but needs to be followed by private investments that can scale up and make the solutions long-lasting. One example is through motivational solutions that would increase the market for negative emission solutions. For example the Swedish Energy Agency’s reverse auction scheme for BECCS, where the actor that can deliver removal at the lowest cost can win the tender and receive support.

A more detailed summary including the panel discussion can be found here.

The presentation from the European Commission can be found here.

The presentation from Stockholm Exergi can be found here.

The public consultation on the future regulation on certification of carbon removals is open until 2 May 2022.

 

/Anna Tranberg, Emelie Månsson och Jonas Levin på Stockholmregionens Europakontor i Bryssel