Rapport från EU Sustainable Energy Week den 22–26 juni 2020: Debatt med ambassadörer

Comments and articles, Digitalisation, Environment, climate and energy | 02-07-2020

Utvalda ambassadörer från bl.a. Europaparlamentet och intresseorganisationer berättade om sitt arbete och prioriteringar kopplat till EU:s gröna giv och den gröna omställningen av EU:s ekonomi.

Moderatorn Hans van Steen, tf enhetschef med ansvar för förnybar energi, FoI och energieffektivitet på DG Energy, ställde inledningsvis några frågor för att styra debatten. Vilka lärdomar finns redan nu från coronakrisen vad gäller energi och klimat? Vilka frågor vill ni fokusera på framöver? Hur tänker ni kring investeringar i projekt för ren energi? Hur kan utsläppen från transportsektorn minska?

Miriam Dalli, MEP, S&D

Dalli underströk vikten av EU:s gröna giv och framhöll att arbetet måste ske både på EU-nivå och nationell nivå. Stort behov av investeringar efter krisen med fokus på förnybara energikällor, lågutsläppsmobilitet, byggnadsrenovering och energieffektiva byggnader samt nya teknologier som bidrar till minskade utsläpp. Utsläppen från transportsektorn är ett stort problem som måste hanteras.

Morten Helveg Petersen, MEP, Renew Europe

Helveg Petersen instämde med Dallis kommentarer och uppmärksammade att krisen har tydliggjort att det faktiskt finns en politisk vilja att genomföra stora förändringar. Coronakrisen är global på samma sätt som klimatkrisen och de två kriserna är nära sammankopplade.

Jutta Paulus, MEP, De Gröna/EFA

Paulus noterade att klimatkrisen inte uppfattas som ett lika omedelbart hot som coronakrisen. Samtidigt är det möjligt att få draghjälp av medborgares nyupptäckta uppskattning för ren luft och minskat buller. Investeringar i transportsektorn och byggnadsrenovering har stor potential att skapa en grön omställning. Inom transport är interoperabiliteten av järnvägar en viktig fråga. Cirkulär ekonomi och biologisk mångfald är andra viktiga frågor eftersom krisen har illustrerat svagheten i leveranskedjor och även uppmärksammat behovet av att skydda naturen.

Sean Kelly, MEP, EPP

Kelly uppmärksammade de många jobbmöjligheterna inom industrin för förnybara bränslen och ren energi. Kelly framhöll även att investeringar i strategisk energiinfrastruktur inom TEN-E-direktivet måste vara “gröna”.

Andrew McDowell, vice ordförande, europeiska investeringsbanken (EIB)

McDowell instämde med Kelly vad gäller jobbmöjligheterna inom sektorn. EIB är en “klimatbank” som välkomnar investeringar inom t.ex. hållbar mobilitet och rena tekniker, såsom vätgas. Återhämtningsplanen har potential att accelerera och stärka den gröna given; t.ex. genom att knyta investeringar till nationella energi- och klimatplaner. EIB genomför en revidering av sin utlåningsmodell för att i större utsträckning kunna stötta mindre och lokala projekt inom t.ex. ren energi.

Monique Goyens, generaldirektör, konsumentorganisationen BEUC

Goyens uppmärksammade konsumenters roll i den gröna omställningen vad gäller t.ex. konsumtion och uppvärmning. Positivt för konsumenter om byggnader är mer energieffektiva då detta medför lägre räkningar. Problematiskt att konsumenter ofta har svårt att ta rätt beslut; informationsgapet och det “digitala gapet” måste hanteras för att alla konsumenter ska inkluderas i den gröna omställningen.

Adélaïde Charlier, student och klimataktivist, “Youth for Climate”

Charlier framhöll att det vore ett misstag att säga att coronakrisen har varit positiv för klimatet eftersom liknande kriser har medfört större klimatpåverkande utsläpp i efterhand och en återgång till något typ av normalläge. Nu behövs konkreta åtgärder. Medborgare borde vara mer engagerade i politiska beslut; det räcker inte att bara gå till valurnorna vart fjärde år.