Rapport från EU Sustainable Energy Week :“The EU’s support for clean energy technologies and innovation”

Comments and articles, Digitalisation, Environment, climate and energy | 02-07-2020

Deltagarna diskuterade hur forskning och innovation inom ren energi kan underlätta en grön omställning samt skapa nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Kommissionen har långtgående ambitioner inom ren energi och strävar efter att EU ska bli världsledande inom utvecklingen av batterier och vätgas.

(Bild av analogicus från Pixabay)

Kadri Simson, EU-kommissionär med ansvar för energi

Simson redogjorde för kommissionens forsknings- och innovationsarbete inom ren energi och lyfte behovet av innovationer för att EU ska bli klimatneutralt till 2050. Utvecklingen av vätgas och batterier utgör fokus. Kommissionen kartlägger utvecklingen av innovationer och teknik för ren energi i rapporterna ”Clean energy transition, technologies and innovation” och ”The State of the Energy Union” som presenteras i höst. Rapporterna ska bidra till att styra politisk utveckling och finansiering.

Den privata sektorn har en viktig roll i utvecklingen av teknik för ren energi. Kommissionen har därför föreslagit att tillgängliggöra 10 miljarder euro genom InvestEU för att främja privata investeringar och att inrätta en facilitet för strategiska investeringar med en kapacitet på 15 miljarder euro. Under juli planeras dessutom en första utlysning på en miljard euro inom ramen för innovationsfonden, för att finansiera demonstrationsprojekt inom vätgas och förnybar teknik. I september planeras också en Horisont 2020-utlysning med koppling till den gröna given, som har en budget på 950 miljoner euro och där mer än en tredjedel av medlen är öronmärkta för energiområdet.

Faith Birol, Internationella Energirådet (IEA)

Birol vidhöll att länder behöver fokusera på sol- och vindenergi men att EU även måste fokusera på vätgas- och batteriforskning. 75 procent av det europeiska byggnadsbeståndet utgörs av byggnader som uppfördes innan nuvarande strikta regleringar för energieffektivitet. Även om forskning inom dessa områden är viktigt betyder detta att Europa måste energieffektivisera genom att renovera byggnader och modernisera kraftnät, vilket också bidrar till nya arbetstillfällen. Birol lyfte fram modernisering och renovering som en välbehövlig livlina för byggsektorn under återhämtningen efter coronaviruskrisen.