Stockholm EU session om luftkvalitet 

Environment, climate and energy, Events | 07-10-2022

Den 22 september anordnade Stockholmsregionens Europakontor höstens första session på temat luftkvalitet och specifikt om om uppdateringen av EU:s regler för luftkvalitet, som förväntas presenteras av EU-kommissionen den 26 oktober. Sessionen är en del av en serie kortare seminarier om aktuella frågor och initiativ på EU-agendan med en särskild koppling till Stockholmsregionen. 

Frågan om luftkvalitet

När Världshälsoorganisationen (WHO) presenterade sina nya riktlinjer angående luftkvalitet i september 2021, kunde de tydligt visa att även lägre koncentrationer av föroreningar än vad vi tidigare trott påverkar människors hälsa. Globalt sett bodde mer än 90 procent av världens befolkning under 2019 i områden där luftkvaliteteten inte levde upp till WHO:s riktlinjer innan de skärptes 2021. I Europa finns liknande statistik, enligt Europeiska miljöbyråns luftkvalitérapport från 2021utsätts majoriteten av Europas befolkning för luftföroreningar som ligger över WHO:s riktlinjer. 

Bakgrunden till EU-kommissionens uppdatering av lagstiftningen fokuserar på tre övergripande områden: att anpassa EU:s standarder till Världshälsoorganisationens nya riktlinjer, att stärka det juridiska ramverket gällande påföljder, samt att ge bättre stöd till lokala myndigheter för övervakning, modellering och planer.

Läs mer om EU:s regler om luftkvalitet här 

Stockholm EU Session 

Diskussionen under sessionen berörde arbetet med luftkvalitet på både lokal och på EU-nivå. Frida Eik Öhman från Östra Sveriges Luftvårdsförbund och Olof Öhlund från Uppsala kommun inledde med en presentation om sitt arbete. De menade att svenska kommuner och regioner generellt ligger väl över genomsnittet för god luftkvalitet, något som kan bero på att den nationella lagstiftningen i vissa avseenden är striktare än EU-lagstiftningen.  

Susanne Lindahl som arbetar med luftkvalitetsfrågor på miljödirektoratet vid EU-kommissionen, belyste bland annat luftkvaliteten i unionen just nu och hur en möjlig skärpning av gränsvärdena skulle kunna förbättra luften. Medlemsstaternas olika intressen och förmågor bidrar till att det finns en stor nivåskillnad i hur väl EU-lagstiftningen efterföljs. Medlemsstaternas olika utgångspunkter påverkar även åsikterna kring hur revideringen av direktiven ska se ut. Den pågående energikrisen, där medlemsstater överväger att gå över till kol och liknande för att göra sig oberoende av ryska fossila bränslen, befarar många också kan komma att påverka ambitionerna i förhandlingarna av direktiven. 

Diskussionen berörde också att arbetet med förbättrad luftkvalitet gränsar till andra policyområden. Bland annat gällande uppdateringen av Euro-standarder och bränslekvalitet, där arbetet med strängare utsläppskrav för bensin- eller dieseldrivna bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar (Euro 7) just nu pågår. Likaså gällande partiklar från exempelvis däck, som också påverkar luftkvaliteten.  

Framåtblick

När de uppdaterade luftkvalitetsreglerna presenterats i slutet av oktober kommer medlemsstaterna och Europaparlamentet att ta fram sin respektive ståndpunkt för att sedan förhandla fram en slutgiltig lagtext.  

Ta del av presentationerna 

Presentation av Frida Eik Öhman, från Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
Presentation av Olof Öhlund, från Uppsala kommun.
Presentation av Susanne Lindahl, från miljödirektoratet vid EU-kommissionen. 

/Anna Tranberg, EU Policyhandläggare och Elsa Gustafsson, trainee vid Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel