Digitalisering av mobilitetsektorn

Digitalisation, Technology, Transport | 03-05-2022

Uppkopplade och automatiserade system har en enorm potential att från grunden förbättra hela transportsystemets funktion och bidra till de mål som EU har satt upp när det gäller både hållbarhet och trafiksäkerhet. Unionens fokus ligger på att ställa om det nuvarande transportsystemet till ett välfungerade multimodalt system där olika transportslag är integrerade med varandra.

När Europeiska kommissionen i december 2020 presenterade sin övergripande strategi för mobilitetssektorns omställning var digitalisering en av grundvalarna. Med ökad tillgång och användning av data kan trafiken effektiviseras på ett bättre sätt och ge positiva miljöeffekter.  Genom sömlösa dataflöden mellan olika transportslag har digitaliseringen möjlighet att göra det enkelt och smidigt att använda sig av flera transportslag under en resa och samtidigt förbättra energieffektiviteten och smart laddning. Att ligga i framkant och proaktivt forma hur framtidens mobilitet ska se ut, genom att utveckla och validera nya teknologier och tjänster, är en prioritet för EU och man vill därför skapa villkor som främjar innovation och utveckling.

Utnyttja digitala lösningar och intelligenta transportsystem till fullo

En del i arbetet är den revidering av direktivet för införande av intelligenta transportsystem (ITS) som presenterades i slutet av 2021. Syftet med revideringen är att uppdatera de typer av data som samlas in, utvidga direktivets tillämpningsområden, utveckla samverkande, uppkopplad och automatiserad mobilitet och göra tillhandahållandet av vissa ITS-tjänster obligatoriska. ITS-direktivet syftar också till att underlätta för att data enklare ska kunna delas mellan aktörer såsom exempelvis information om  laddnings- och tankningspunkter. Det ökar tillgängligheten för användare genom de nationella handlingsplaner som inrättats enligt ITS-direktivet. Läs mer om ITS-direktivet här.

Kopplat till att främja multimodala resor vill EU-kommissionen öka spridningen och användningen av digitala mobilitetstjänster. För att göra detta bereds just nu ett förslag till förordning om multimodala digitala mobilitetstjänster (MDMS) som förväntas presenteras under det fjärde kvartalet i år. MDMS saknar i dagsläget en ram, både juridiskt sett och för marknaden, för att kunna utvecklas och tillhandahålla en bredd av tjänster inom EU. MDMS utvecklas i många städer men det juridiska regelverket skiljer sig åt mellan medlemsstaterna och för längre resor finns få tjänster som erbjuder en mix av olika transportslag och operatörer. Med den nya förordningen vill man skapa en sådan ram och samtidigt främja samarbete mellan operatörer och MDMS, samt skapa gemensamma standarder och gränssnitt.

Tillgänglighet och utbyte av data

För att kunna genomföra den digitala omställningen av mobilitetssektorn krävs flera åtgärder när det gäller vilken data som finns att tillgå, hur tillgänglig den är och hur utbytet av data ser ut. I dagsläget finns flera otydligheter kring regler och villkor, men det saknas en EU-marknad för tillhandahållande av data och de verktyg och system som finns är ofta inkompatibla med varandra för att samla in och dela data. Som svar på detta föreslår EU-kommissionen ett gemensamt europeiskt dataområde för mobilitet. Förslaget är ett av de tematiska dataområdena som lades fram i  , med åtgärder för standardisering av datamängder och åtgärder som säkerställer åtkomst till fordons funktioner och resurser. Förslaget ämnar också presentera regler som säkerställer effektiv, icke-diskriminerande, säker och trygg åtkomst till data för att skapa rättvis konkurrens på marknaden. EU-kommissionens samråd är öppet till den 21 juni.

Uppkopplad, samverkande och automatiserad mobilitet

Uppkopplad, samverkande och automatiserad mobilitet eller CCAM som det förkortas till på engelska, gör det möjligt att erbjuda mobilitet till alla, spara tid och förbättra trafiksäkerheten. EU:s mål är att göra Europa världsledande inom utveckling och implementering av CCAM. En av nyckelåtgärderna för att göra detta är intelligenta transportsystem som vi skriver om ovan, men man lägger också stort fokus på forskning och innovation. Inom Horisont Europa finansieras ett partnerskapsprogram om CCAM med mål att skapa ett mer användarcentrerat och inkluderande mobilitetssystem, främja mer gemensamma forskningsprojekt och tillsammans arbeta på EU-nivå för att öka acceptansen och ta bort hinder för att kunna rulla ut CCAM i stor skala.

Den 12 maj anordnar vi vår nästa Stockholm EU Session på temat EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet, välkommen att delta genom att anmäla dig här.

/Anna Tranberg, EU Policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel