Ett nordiskt perspektiv på hur vi kan bygga mer cirkulärt

Environment, climate and energy, Events | 09-06-2022

De nordiska huvudstadsregionerna bjöd den 2 juni under EU:s gröna vecka in till ett seminarium om cirkulärt byggande. Temat för årets upplaga av den gröna veckan var ”make it real” och med konkreta exempel som utgångspunkt diskuterades lösningar och utmaningar när det kommer till att reparera, återanvända och återvinna material.

Bygg- och rivningssektorn genererar en av de största avfallsvolymerna både i Norden och i EU. Enligt EU-kommissionen står sektorn för 35 procent av det avfall som genereras i unionen och ungefär en tredje del av växthusgasutsläppen. År 2019 enades de nordiska ministrarna med ansvar för byggande och städer om en deklaration om koldioxidsnålt byggande och cirkulära principer inom byggsektorn där de var tydliga med att de övergripande klimatmålen inte kan nås utan att snabb förändra hur vi bygger och renoverar.

Städer, regioner och kommuner spelar en viktig roll i att nå det här målet, något som moderatorn Louise Coffineau, EU-rådgivare inom miljö på Eurocities, underströk i sin introduktion. Den lokala nivån förvaltar en stor mängd fastigheter, ansvarar för stadsplanering och utfärdar bygglov, och är därmed central i att implementera de mål som satts på EU-nivå.

Flera initiativ har de senaste åren lanserats på EU-nivå för att ställa om byggnadssektorn, i mars 2022 presenterades en uppdatering av förordningen om byggprodukter som ska harmonisera bedömningen och kommunikationen av byggprodukters miljö- och klimatprestanda, och därmed göra dem mer hållbara och återvinningsbara. Philippe Moseley från DG GROW presenterade EU-kommissionens arbete mer i detalj med särskilt fokus på övergången till en grön, digital och resilient byggnadssektor (transition pathway) och den uppdatering som presenterades i mars i år av förordningen om byggprodukter. Se hela presentationen här.

Gladsaxe kommune – en medelstor kommun nordväst om Köpenhamn – presenterade sedan sitt arbete med att bygga världens första cirkulära och svanenmärkta förskola. Arkitekt Helen Glindvad Kristensen berättade att den skola som tidigare stod på marken har rivits och många material från den – tegel, takpannor, träbjälkar, betong, cykelställ med mera – har använts för att bygga den nya förskolan. Detta har gjort att både avfallsmängder och koldioxidutsläppen minskat. Förutom att vara en cirkulär byggnad förskolan även Svanenmärkt, vilket innebär att det byggs i alla delar av processen, och i materialval, med fokus på hållbarhet, miljö och ett bra inomhusklimat. Se presentationen här.

Från Stockholms stad pratade Jonathan Hummelman från Miljöförvaltningen om den nyligen antagna handlingsplanen för cirkulärt byggande och presenterade ett antal exempel däribland hur stålbalkar har återanvänts när Familjebostäder byggt i Farsta. Se presentationen här.

Vi förflyttade oss sedan till Helsinki-Uusimaa för att höra om regionens arbete med att skapa ett cirkulärt ekosystem – ”ciruclar valley” – för att främja systemförändringar kopplade till cirkulär ekonomi. Ett av fokusområdena är byggnader och Pia Tynys, chefsrådgivare för klimat, presenterade bland annat ett projekt där kommunala bostäder i Jätkäsaari byggs med cirkulära principer: återbruk av material, integrering av förnybara energikällor och hållbara lösningar för vattenkonsumtion. Se presentationen här.

Seminariet avslutades med en presentation från Eivind Merok, projektledare på Innlandet fylkeskommune, om deras arbete med bland annat trä i byggnadssektorn. Ett av de pågående projekten, SirkTRE, har som mål att återvunnet trä återanvänds i byggprojekt och man vill skapa en helt cirkulär värdekedja för trä. Se presentationen här.

Missade du seminariet? Det går att se i efterhand här.

/Anna Tranberg, EU Policyhandläggare vid Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel