Mission nr 4: Uppdraget om klimatanpassning

Environment, climate and energy, Regional Policy | 07-02-2022

I slutet av september lanserade Europeiska kommissionen fem uppdrag kopplade till forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa, så kallade Missions. Uppdragen ska lägga grunden för att lösa några av våra största globala utmaningar. Samverkan mellan olika sektorer och aktörer är centralt i alla uppdragen, precis som ett utmaningsdrivet perspektiv för att förankra de aktiviteter som genomförs. Det finns många olika möjligheter för regionala och lokala aktörer att delta. I den här artikeln tittar vi närmre på uppdraget om klimatanpassning.

Varför ett uppdrag om klimatanpassning?

Behovet av klimatanpassning växer. Förekomsten av extrema klimat och väderförhållanden ökar. Det senaste decenniet var det varmaste någonsin och effekterna blir mer och mer påtagliga. Från värmeböljor ovanför polcirkeln och de skogsbränder som härjade i södra Europa förra sommaren, till översvämningar i centrala Europa och den enorma förödelse utbrottet av barkbaggar förde med sig i centrala Europas skogar. För att möta dessa utmaningar och ta fram konkreta lösningar behövs forskning och innovation.

Målet med uppdraget om klimatanpassning är att stötta lokala aktörer i att ta evidensbaserade beslut samt att experimentera med olika metoder, för genomförandet av klimatanpassningsåtgärder. Kommissionens förhoppning är att detta också ska göra att åtgärder genomförs i alla delar av Europa. Eftersom klimatförändringar påverkar olika regioner, sektorer och medborgare på olika sätt, understryker kommissionen att det är extra viktigt att många olika aktörer deltar.

Ett uppdrag i tre steg med tydlig regional koppling

Uppdraget kommer ha ett systemperspektiv med fokus på att klimatanpassa samhällsviktiga funktioner såsom infrastruktur, tillgång till vatten och livsmedelssystem. Mer specifikt delas arbetet i uppdraget upp i tre delar som bygger på varandra:

  • generellt stöd till regioner och samhällen för att öka förståelsen för, bättre förbereda sig för och hantera klimatrisker. Detta kommer göras genom att bland annat ge tillgång till bättre förvarningssystem och vägledning för att ta fram riskhanteringsplaner.
  • arbeta direkt med minst 150 utvalda regioner och samhällen för att snabba på deras omställning att bli klimatresilienta.
  • leverera minst 75 storskaliga demonstrationsprojekt som visar hur regioner och samhällen kan ta ett helhetsgrepp i arbetet med klimatanpassning och i att ställa om till att bli klimatresilienta.

För att genomföra uppdraget har kommissionen avsatt 360 miljoner euro för perioden 2021–2023. Den första utlysningen stängde i september 2021.

Kommissionen publicerade i januari i år ett frågor-och-svar-dokument, mer detaljerad information finns också i uppdragets implementeringsplan. Det finns också möjlighet att se det informationsmöte som hölls i höstas om uppdraget här.

Läs mer om de övriga uppdragen på vår hemsida: uppdraget om cancer,  uppdraget om en hälsosam mark och uppdraget om klimatneutrala städer.

/Anna Tranberg, Policy handläggare på Stockholmregionens Europakontor i Bryssel