Nya EU-regler för utsläpp från fordon

Environment, climate and energy, Transport | 10-03-2023

Transportsektorn står för nästan en fjärde del av EU:s utsläpp av växthusgaser, och enligt siffror från 2021 har transportrelaterade utsläpp ökat med 33% jämfört med 1990 års nivåer. På EU-nivå finns det tre större lagstiftningar som reglerar utsläpp från fordon som gemensamt ska minska transportsektorns klimatpåverkan och göra luften renare.

Flera nya EU-regler kring utsläpp från fordon
För att driva på omställningen av transportsektorn presenterade EU i december 2020 en strategi för hållbar och smart mobilitet med målet att sänka utsläppen från sektorn med 90% till år 2050. Vägtransporter är också den största källan till luftföroreningar i städer.  

På EU-nivå finns det tre större lagstiftningar som reglerar utsläpp från fordon, som tillsammans ska minska transportsektorns klimatpåverkan och göra luften renare.
1
) förordningen om normer för koldioxidutsläpp från nya personbilar och skåpbilar.
2
) normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon.
3
) förordningen om utsläpp från fordon för att förbättra luftkvaliteten (Euro 7).

Normer för koldioxidutsläpp från bilar och skåpbilar
Den nuvarande lagstiftningen har varit ett delvist effektivt verktyg för att minska utsläppen, dock behövs ytterligare åtgärder. Särskilt behövs ett ökat upptag av nollutsläppsfordon på marknaden för nå EU:s övergripande mål om att minska utsläppen med 55% till 2030 och nå klimatneutralitet till 2050. EU-kommissionen presenterade därför en uppdatering av koldioxidnormerna för bilar och skåpbilar som en del i 55%-paketet och efter drygt ett år av förhandlingar enades Europaparlamentet och medlemsstaterna i höstas. Nu återstår endast ett godkännande från medlemsstaterna innan lagstiftningen kan träda i kraft.  

De uppdaterade reglerna gäller nya bilar som sätts på marknaden, där koldioxidutsläppen från bilar ska sänkas med 55% till 2030 och med 50% för skåpbilar till 2030, jämfört med 2021 års nivåer. År 2035 ska alla nya bilar och skåpbilar vara nollutsläppsfordon, vilket betyder att bensin- och dieseldrivna fordon inte kommer tillåtas eftersom EU-kommissionen räknar utsläppen i avgasröret. Det finns dock en del i lagstiftningen som säger att EU-kommissionen ska göra en utvärdering år 2026 och då ta hänsyn till så kallade plug-in hybridtekniker, vilket skulle kunna öppna upp för andra lösningar. EU-kommissionen ska även senast 2025 utveckla nya mät- och rapporteringsmetoder för koldioxidutsläpp under hela livscykeln för de bilar och skåpbilar som säljs i EU, det för att uppföljningen mot kraven ska förenklas. Den så kallade incitamentsmekanismen som belönar tillverkare som säljer fler utsläppsfria och utsläppssnåla fordon, kommer att fasas ut och sedan tas bort år 2030, för att bättre förhålla sig till hur marknaden ser ut. 

Normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon 
Precis som för bilar och skåpbilar finns det EU-lagstiftning som reglerar koldioxidutsläppen från tunga fordon, med mål om att minska utsläppen med 15% till 2025 och 30% till 2030. För att även den här lagstiftningen ska ligga i linje med de övergripande klimatmålen föreslog EU-kommissionen i februari i år en uppdatering. I förslaget höjs ambitionen om minskningarna av koldioxidutsläpp: 45% till 2030, 65% till 2035 och 90% till 2040. Därutöver föreslår EU-kommissionen ett krav på att nya stadsbussar 2030 ska vara utsläppsfria. Nästintill alla tunga fordon kommer inkluderas av det förslaget, undantag kommer dock att göras för fordon som används i gruvor, jordbruk, skogsbruk, militären och för akutvård. Förslaget behandlas just nu av medlemsstaterna respektive Europaparlamentet.  

Euro 7
Sedan införandet av Euro 1 år 1992 har EU kontinuerligt uppdaterat utsläppstandarder för nyproducerade bilar för att förbättra luftkvaliteten. Det är nödvändigt eftersom vägtransporter är den största orsaken till luftföroreningar i städer. För att förenkla regelverket presenterade EU-kommissionen i slutet av 2022 Euro 7. Den som inkluderar alla fordon till skillnad från tidigare, då personbilar och lätta lastbilar respektive tunga lastbilar och bussar, hade separata utsläppsregler. Förslaget fokuserar på utsläpp från avgasrör samt från bromsar och däck. Därtill ska kontrollen av luftföreringar utvecklas, gränsvärden skärpas och fordonen ska följa reglerna under en längre tidsperiod. Elbilar inkluderas också genom att fokusera på digital teknik och förbättra livslängden för batterier i elfordon. Förslaget behandlas just nu av medlemsstaterna respektive Europaparlamentet.  

Även om de ovannämnda reglerna om koldioxidutsläpp kommer att leda till att fler skaffar utsläppsfria fordon, i och med att alla personbilar och skåpbilar som säljs i EU år 2035 ska ha noll utsläpp av koldioxid. Det betyder att Euro 7 kommer att bidra till att alla fordon på vägarna är renare. Det eftersom EU-kommissionen antar att över 20% av personbilarna och skåpbilarna och mer än hälften av de tunga fordonen fortsatt kommer att släppa ut föroreningar år 2050. Euro 7 reglerna kommer också att behövas för att reglera de föroreningar som kommer från batteridrivna elfordon och vätgasfordon, som även om de har noll koldioxidutsläpp från avgasröret orsakar föroreningar från bromsar och däck, vilket påverkar luftkvaliteten och människors hälsa negativt.  

Läs mer
Läs mer om 55%-paketet i vår artikel här.
Läs mer om EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet i vår artikel här


/Anna Tranberg, EU Policyhandläggare och Mikael Eliasson, Trainee på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel