EU-kommissionens arbetsprogram för 2024

Comments and articles, Digitalisation, Environment, climate and energy, Regional Policy, Transport | 06-02-2024

Leverera idag och förbered inför morgondagen! EU-kommissionens arbetsprogram för 2024, "Delivering today and preparing for toworrow", innehåller 44 nya policyinitiativ och 16 utvärderingar som väntas presenteras. 2024 blir ett speciellt år för EU, med tanke på EU-valet under våren och en ny uppsättning av EU-kommissionärer till hösten. Därför läggs mycket fokus under våren på att få igenom olika pågående aktiva lagfiler. Vi har tagit oss en närmre titt på programmet och speciellt vad som är aktuellt inom frågor som digitalisering, sammanhållningspolitik, klimat, miljö, energi och transport. 

Digitalisering

Gällande digitalisering lyfter arbetsprogrammet nästa steg i att uppnå “ett Europa rustat för den digitala tidsåldern”, ett av EU-kommissionens visioner och prioriteringar under den avslutande mandatperioden. 2024 blir året då mycket lagstiftning ska harmoniseras med andra EU-satsningar och initiativ, exempelvis rättsakterna för digitala tjänster och digitala marknaden och kompetenssatsningar för att öka EU-medborgarnas digitala färdigheter. EU-kommissionen poängterar även vikten av implementeringen av EU:s nya AI-reglering. I slutet av januari har EU presenterat inrättandet av ett AI-kontor vars roll blir att agera som tillsynsmyndighet för implementeringen av AI-lagstiftningen.

EU-kommissionen väntas även presentera två nya initiativ gällande europeisk rymdlagstiftning. Initiativen bygger vidare på EU:s rymdstrategi för säkerhet och försvar från 2023 som ämnar bygga upp EU:s resiliens kopplat till rymdmöjligheter och infrastruktur för ett starkare försvar.

Sammanhållningspolitik

I januari väntas EU-kommissionens högnivågrupp presentera deras inspel inför framtagandet av nästa sammanhållningspolitik för 2028–2034. Annan aktivitet planerat av EU-kommissionen är det så kallade Cohesion Forum som anordnas vart tredje år och riktar sig mot att samla viktiga beslutsfattare för att diskutera just sammanhållningspolitiken.

Klimat, miljö, energi och transport

Majoriteten av förslagen för att genomföra den europeiska gröna given har idag lagts fram och är under behandling. EU-kommissionen kommer fram till EU-valet den 6–9 juni att fokusera på genomförande och uppnåelse av utsatta mål kopplat till klimatneutralitet, cirkulär ekonomi och netto-noll industri.

Programmet betonar vikten av regelförenkling och den sociala klimatfonden som ska finansiera åtgärder kopplat till mobilitet och energifattigdom pekas ut som ett viktigt verktyg i arbetet för en inkluderande och smart omställning. Vidare kräver programmet snabbt godkännande av nyckelinitiativ så som koldioxidnormer för tunga fordon, byggnaders energiprestanda och nollföroreningspaketets kvarvarande delar som luftförorenings- och avloppsdirektivet samt skydd och restaurering av natur.

Redan under det första kvartalet förväntas EU-kommissionen lägga fram en kommunikation om ett europeiskt klimatmål för 2040, en plan för industriell koldioxidhantering och ett initiativ för vattenresiliens.

Läs mer

EU-kommissionens arbetsprogram 2024.

/Gabriel Carlin, EU Policy Officer och Sarah Göbel, EU Policy Officer på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel.