Mission nr 5: Uppdraget om återställandet av våra hav och vatten

Environment, climate and energy | 01-03-2022

I höstas lanserade Europeiska kommissionen fem uppdrag kopplade till forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa som ska lägga grunden för att lösa några av våra största globala utmaningar. Samverkan mellan olika sektorer och aktörer är centralt i alla uppdragen, precis som ett utmaningsdrivet perspektiv för att förankra de aktiviteter som genomförs. Det finns många olika möjligheter för regionala och lokala aktörer att delta. I den här artikeln, som är den sista delen i vår mini-serie om de olika uppdragen, tittar vi närmare på uppdraget om återställande av våra hav och vatten.

Marinaekosystem en prioriterad fråga för EU

Haven spelar en avgörande roll för såväl dagens som kommande generationers framtid. Utvecklingen för att nå god miljöstatus i EU:s vatten går långsamt. Försämringen av både havs- och färskvatten områden har långtgående konsekvenser, såsom minskad biologisk mångfald, föroreningar, försurning och extremväder som översvämningar och torka. Genom uppdraget om återställandet av våra hav och vatten föreslår Europeiska kommissionen omfattande insatser till år 2030. De ska bidra till att uppnå de mål som satts inom EU:s övergripande klimatpolitik, den europeiska gröna given, med koppling till marina- och färskvattenfrågor (de så kallade blå frågorna).

De övergripande målen är:

  • att skydda och återställa ekosystem och biologisk mångfald för minst 30% av EU:s havsområden och 25 000 m2 av våra flodmiljöer
  • att eliminera föroreningar, särskilt av plast, mikroplast och bekämpningsmedel
  • att göra den hållbara blåa ekonomin koldioxidneutral och cirkulär
Bred mobilisering och fyrtornsprojekt

En rad åtgärder planeras där Horisont Europa, europeiska havs- och fiskerifonden, InvestEU och andra EU-program, initialt kommer att bidra med cirka 500 miljoner euro under perioden 2021–2023. Finansieringen kommer främst att främja skapandet av så kallade fyrtornsprojekt för att genomföra uppdraget och utvidga nätverket av marinaskyddsområden. Fyrtornsprojekten kommer fungera som hubbar och stimulera utvecklingen i blåa frågor, samt visa upp och sprida nya lösningar. Hubbarna kommer att bygga på befintliga strukturer och involvera en bredd av olika intressenter där gemensamma krafter tas. Exempelvis ska en implementeringsplan sätts upp.

För svensk del är fyrtornsprojekten för Östersjön och Nordsjön mest relevanta. De övergripande målen är att eliminera växthusgaser eller i alla fall isolera dem, om utsläppen inte går att undvika. Exempelvis nämns etablering av vattenbruk med låga eller inga koldioxideffekter.

För att stötta genomförandet kommer kommissionen att lansera två funktioner. Den ena handlar om att skapa ett digitalt kunskapssystem för hav och vatten som ska kunna tillhandahålla tjänster för bättre vattenförvaltning. Den andra handlar om att uppdraget kommer att testa nya metoder för att involvera medborgare, för att få till en bred offentlig mobilisering och engagemang genom sektorsövergripande samarbeten. Inom uppdraget ingår även ett initiativ för att skapa en plattform som ska ge vetenskapligt underlag för att stärka återställning och utökningen av marina skyddade områden.

Möjligheter att engagera sig

Det finns finansiering att söka för att engagera sig i uppdraget. Den första ansökningsomgången är öppen och följer implementeringsplanen. Utlysningen är särskilt inriktad för att stödja fyrtornsprojekt och skapandet av ett digitalt kunskapssystem, samt engagemang från allmänheten. Ansökningsperioden stänger 12 april och mer information finns att läsa här.

En andra omgång för ansökningar beräknas öppna i sommar. Mer allmän information om uppdraget finns att läsa här.

Läs gärna mer om de övriga uppdragen på vår hemsida, uppdraget om klimatanpassning, uppdraget om cancer, uppdraget om en hälsosam mark och uppdraget om klimatneutrala städer.

/Jonas Levin, trainee och Anna Tramberg, EU Policy Officer, på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel