EU-kommissionens arbetsprogram för 2023

Digitalisation, Environment, climate and energy, Health, Research and Innovation, Technology, Transport | 08-11-2022

Den 18 oktober antog EU-kommissionen arbetsprogrammet för 2023. Det ger en beskrivning av hur EU-kommissionen avser hantera energikrisen och de ekonomiska effekterna av den, Rysslands aggression mot Ukraina, sätter medborgarna i centrum av den europeiska demokratin och stå upp för EU:s demokratiska värderingar.

En enad och stark union
EU-kommissionens arbetsprogram för 2023,A Union standing firm and united”, innehåller 43 nya policyinitiativ, 8 initiativ för förenklad reglering, 116 förestående prioriteringsförslag, ett förslag till återkallande och ett förslag till upphävande. Det sätter agendan för hur EU-kommissionen ska uppnå de 6 prioriteringsområden som uppgavs i början av mandatperioden 2019–2024.

Digitalisering
Gällande digitalisering beskrivs det hur ett Europa rustat för den digitala tidsåldern ska uppnås, där bland annat ett förslag till rättsakt för råmaterial beskrivs som nödvändig för att driva den digitala och gröna omställningen framåt och ett förslag till gemensamt europeiskt dataområde för mobilitet lyfts fram som viktigt för att uppnå multimodalitet. För att nå målet med det digitala decenniet föreslår EU-kommissionen verktyg för att utveckla virtuella världar, genom exempelvis metaverse, i arbetet med att tackla utmaningar som hälsa och smarta städer.

Andra områden som berör digitalisering är skapandet av ett gemensamt europeiskt hälsodataområde som en nyckeldel i arbetet med en europeisk hälsounion. Gällande regleringen för skydd av data, kommer EU-kommissionen föreslå harmonisering och samarbete mellan nationella myndigheter med ansvar för datahantering, gällande vissa delar av hanteringen.

EU-kommissionen poängterar även vikten av att öka kompetens och ombilda arbetskraft, för att uppnå potentialen av den digitala och gröna omställningen. Därför blir 2023 året för europeisk kompetens (European Year of Skills).

Cybersäkerhet
Gällande kompetenshöjande insatser, kommer även ett initiativ om en akademi för kompetens inom cybersäkerhet (Cybersecurity Skills Academy).

Forskning och innovation
En översyn av variationsramen för mediciner har annonserats i koppling till EU:s läkemedelsstrategi.

Energi, klimat och miljö
På energiområdet planeras en omfattande reform av elmarknaden, där man bland annat pratar om att frikoppla elpriset från gaspriset. Även en vätgasbank kommer att presenteras, som EU-kommissionens ordförande flaggade för i årets tal om Europeiska unionens tillstånd.

Flera initiativ kommer också på miljöområdet. Bland annat en revidering av EU:s avfallsdirektiv, där man vill sätta mål om minskat matavfall, samt ett förslag om hållbara livmedelssystem. Lagen om markhälsa förväntas också och även en uppdatering av EU:s kemikalielagstiftning, REACH- och CLP-förordningen.

Transport
På transportområdet kommer ett meddelande om det gemensamma dataområdet för mobilitet presenteras. En uppdatering av direktivet om kombinerade transporter förväntas läggas fram och förslaget om att göra företags fordonsflottor grönare, som presenterades i REPowerEU-planen, planeras även verkställas.

Sammanhållningspolitik
Bland annat nämns framgångarna i och med konferensen om Europas framtid och att det har resulterat i en ny generation av medborgarpaneler, som numera är del av EU-kommissionens policyprocess inom vissa nyckelområden.

/Rebecca Timm, Strategisk kommunikatör på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel