Stockholm EU Session om EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet

Digitalisation, Environment, climate and energy, Events, Transport | 18-05-2022

Sessionen är en del av serie kortare sessioner om aktuella frågor och initiativ på EU-agendan med en särskild koppling till Stockholmsregionen.

Den 12 maj hölls Stockholm EU Session på temat mobilitet och EU-kommissionens strategi om den gröna och digitala omställningen av transportsektorn.

Inbjuden talare var Kristian Hedberg, enhetschef på EU-kommissionens generaldirektorat för mobilitet och transport. Hedberg gav en överblick av strategins innehåll och hur förhandlingarna går i några av de lagstiftningsförslag som är kopplade till strategin.

Diskussionen under sessionen fokuserade bland annat på vikten av alternativa bränslen och hur man ska kunna lösa den ”hönan-och-ägget problematik” som finns kring antalet fordon som säljs och tillgången på infrastruktur, för att kunna tanka och ladda. Enligt EU-kommissionens analys ska infrastrukturinvesteringarna för alternativa bränslen vara marknadsbaserade år 2040. Standardisering var också en aspekt som underströks som viktig, särskilt när det gäller design och produktion av ladd- och tankinfrastruktur.

Användandet av flera olika transportslag under en resa (multimodalitet) lyftes som centralt i diskussionen, samt direktivet om intelligenta transportsystem som lägger grunden för ett mer effektivt system. Frågan om användandet av artificiell intelligens inom mobilitetssektorn togs också upp baserat på den färdplan som aviserats på området i strategin. EU-kommissionen arbetar just nu internt med att analysera vad denna färdplan ska innehålla och planerar att presentera sitt arbete under 2023.

Läs mer om det i vår artikel om digitalisering av mobilitetssektorn här.

Läs vår artikel om EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet och dess påverkan på Stockholmsregionen här

Läs mer om direktivet om intelligenta transportsystem i vår artikel här.

/Anna Tranberg, EU Policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel