Debattartikel - EU-handslag: Så ska vi påverka EU:s utveckling

Comments and articles, Other | 26-10-2017

Om vi ska förbättra möjligheten att påverka EU i rätt riktning behöver delaktigheten, kunskapen och engagemanget i EU-frågor stärkas bland våra medborgare och i vårt dagliga arbete. Därför ingår vi, Stockholmsregionen och regeringen ett EU-handslag idag.

EU gynnar Sverige och Stockholm. Men samtidigt borde EU kunna leverera mycket mer. Sverige som ett välmående välfärdsland och Stockholm som en blomstrande storstadsregion har mycket att bidra med i EU:s utveckling. För att förbättra möjligheten att påverka EU i rätt riktning behöver delaktigheten, kunskapen och engagemanget i EU-frågor stärkas bland våra medborgare och i vårt dagliga arbete. Därför ingår vi, regeringen och Stockholmsregionen, ett EU-handslag idag.

Några länder har precis återhämtat sig från finanskrisen. Andra länder vägrar följa de beslut vi har fattat om att solidariskt ta ansvar för migrationsströmmar. Samtidigt har Storbritannien valt att lämna unionen. Det råder ingen tvekan om att EU har utmaningar. Därför är det tydligt att vi behöver vara aktiva och påverka EU:s utveckling. Tillsammans kan vi utgöra en stark röst i EU för jobben, klimatet och för att se till att alla EU-länder tar sitt gemensamma ansvar för migrationen.

Ökat engagemang för EU-frågor är avgörande för att skapa bättre förutsättningar att påverka. Gör vi inte detta riskerar vi att låta någon annan fatta besluten åt oss. Vi är övertygade om att våra gemensamma insatser på nationell, regional och lokal nivå bidrar till att stärka både Sveriges och Stockholmsregionens position inom det europeiska samarbetet.

Vi vet att EU både påverkar frågor i vår lokala vardag och utvecklingen i vår globala omvärld. Sverige och Stockholmsregionen har vunnit på att vara en del av den gemensamma marknaden. Sverige har gått från en exportandel på en tredjedel av BNP till hälften av BNP efter EU-inträdet. Jobb och välfärd är beroende av en fullt utvecklad europeisk marknad. Möjligheten för medborgare att bo, studera och arbeta samt att köpa och sälja varor eller tjänster i Europa är avgörande för Sveriges och Stockholmsregionens möjligheter till fortsatt hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Stockholmsregionen vill vara med och bidra med ett storstadsregionalt perspektiv, ge goda exempel och lösningar för att stärka Sveriges röst i EU-samarbetet. Stockholmsregionen har många likheter och flera gemensamma utmaningar med andra storstadsregioner i Europa och EU erbjuder en möjlighet att stärka kunskapen och utbyta erfarenheter med andra. Regioner kan dela med sig av erfarenheter och lära av varandra, allt från hur digitalisering kan förbättra samhällsservicen, hur vi arbetar för god luft- och vattenkvalitet och hur nya medborgare integreras i samhället till hur vi bekämpar klimatförändringen.

Samtidigt är det viktigt att städer och regioner ska ha möjlighet att vara delaktiga i EU-arbetet, inte minst eftersom drygt 60 procent av de frågor som behandlas i ett svenskt kommunfullmäktige har direkt koppling till beslut som fattas på EU-nivå. Med Stockholmsregionens gemensamma Europakontor, arbetar regionen aktivt för EU-beslut som är bra för Stockholmsregionens invånare.

Stockholmsregionen arbetar med att sprida erfarenheter, goda exempel och lösningar på europeiska samhällsutmaningar samt att följa arbetet inom EU:s institutioner. Stockholmsregionen åtar sig att bidra till ökad kunskap och stärkt intresse för EU, bland annat genom att de närmsta åren genomföra ett stort antal kunskapshöjande aktiviteter i form av föreläsningar och workshops för partigrupper, gymnasieskolor, bildningsförbund samt för folkvalda och tjänstemän i Stockholmsregionen. Därtill kommer Stockholmsregionens Europakontor löpande att ge folkvalda och tjänstemän i Stockholmsregionen väl genomarbetade konsekvensanalyser kring hur olika EU-initiativ påverkar regionen, samt erbjuda möjligheten att delta i relevanta sammanhang i Bryssel där EU-politiken diskuteras och tas fram. Även om alla parter inte alltid är överens eller har en gemensam syn på vilken politik som ska föras i EU, är vi överens om att det är positivt om fler i Sverige har en starkare röst och större delaktighet i EU-samarbetet.

Ann Linde (S)
EU- och handelsminister

Karin Wanngård (S)
Finansborgarråd Stockholms stad och ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Irene Svenonius (M)
Finanslandstingsråd Stockholms läns landsting och styrelseledamot i Stockholmsregionens Europaförening

Mats Gerdau (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Nacka, ordförande i Storsthlm och styrelseledamot i Stockholmsregionens Europaförening